Декларация за поверителност

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

"01" май 2022 г
Настоящата Политика за поверителност на личните данни (наричана по-долу Политика за поверителност) се отнася за цялата информация, която онлайн магазинът „www.proekt.sx“ намира на името на домейна www.proekt.sx може да получава информация за Потребителя, докато използва уебсайта на онлайн магазина, програмите и продуктите на онлайн магазина.
1. ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ
1.1. Следните термини се използват в тази Политика за поверителност:
1.1.1. „Администриране на уебсайта на онлайн магазина (наричано по-долу Администрация на сайта)“ - упълномощени служители да управляват сайта, действащи от името на www.proekt.sx, които организират и (или) обработват лични данни, както и определят целите на обработката на лични данни, състава на личните данни, които се обработват, действията (операциите), извършвани с лични данни.
1.1.2. „Лични данни“ – всяка информация, свързана с пряко или непряко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (субект на лични данни).
1.1.3. „Обработване на лични данни“ - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с помощта на средства за автоматизация или без използването на такива средства с лични данни, включително събиране, запис, систематизиране, натрупване, съхранение, изясняване (актуализиране, промяна ), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), деперсонализация, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни.
1.1.4. „Конфиденциалност на личните данни“ е задължително изискване към Оператора или друго лице, което има достъп до лични данни, да не допуска тяхното разпространение без съгласието на субекта на личните данни или наличието на друго правно основание.
1.1.5. „Потребител на уебсайта на онлайн магазина (наричан по-долу Ползвателят)” е лице, което има достъп до сайта чрез интернет и използва уебсайта на онлайн магазина.
1.1.6. «Бисквитки» - малък фрагмент от данни, изпратен на уеб сървър и съхранява на компютъра потребител, който е уеб клиент или уеб браузър всеки раз препраща уеб сайт в HTTP-заявка при опит за отваряне на съответния сайт.
1.1.7. «IP-адрес» - уникален сетеви адрес, който се използва в компютърната мрежа, изградена по протокол IP.
2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
2.1. Използването от страна на Потребителя на уебсайта на онлайн магазина означава приемане на настоящата Политика за поверителност и условията за обработка на личните данни на Потребителя.
2.2. В случай на несъгласие с условията на Политиката за поверителност, Потребителят трябва да преустанови използването на уебсайта на онлайн магазина.
2.3. Тази Политика за поверителност се отнася само за уебсайта на онлайн магазина www.proekt.sx. Онлайн магазинът не контролира и не носи отговорност за сайтове на трети страни, до които Потребителят има достъп чрез връзки, достъпни на сайта на онлайн магазина.
2.4. Администрацията на сайта не проверява точността на личните данни, предоставени от Потребителя на сайта на онлайн магазина.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3.1. Настоящата Политика за поверителност установява задълженията на Администрацията на уебсайта на онлайн магазина за неразкриване и осигуряване на режим за защита на поверителността на личните данни, които Потребителят предоставя по искане на Администрацията на сайта при регистрация в уебсайта на онлайн магазина или когато правите поръчка за закупуване на Продукти.
3.2. Личните данни, разрешени за обработка съгласно настоящата Политика за поверителност, се предоставят от Потребителя чрез попълване на регистрационната форма на сайта на онлайн магазина www.proekt.sx в раздел http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart и включват следната информация:
3.2.1. фамилия, име, бащино име на потребителя;
3.2.2. контактный телефон Получателя;
3.2.3. имейл адрес (e-mail);
3.3. Онлайн магазинът защитава Данни, които се предават автоматично по време на разглеждане на рекламни блокове и при посещение на страници, на които е инсталиран статистически скрипт на системата („пиксел“):
• IP адрес;
• информация от бисквитки;
• информация за браузъра (или друга програма, която предоставя достъп до дисплейна реклама);
• време за достъп;
• адрес на страницата, на която е разположена рекламната единица;
• референт (адрес на предишната страница).
3.3.1. Деактивирането на бисквитките може да доведе до невъзможност за достъп до части от сайта на онлайн магазина, които изискват оторизация.
3.3.2. Онлайн магазинът събира статистика за IP адресите на своите посетители. Тази информация се използва за идентифициране и разрешаване на технически проблеми и за наблюдение на законността на финансовите плащания.
3.4. Всяка друга лична информация, която не е посочена по-горе (история на покупките, използвани браузъри и операционни системи и др.), подлежи на сигурно съхранение и неразпространение, с изключение на случаите, предвидени в ал. 5.2. и 5.3. от настоящата Политика за поверителност.
4. ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Администрацията на уебсайта на онлайн магазина може да използва личните данни на Потребителя за следните цели:
4.1.1. Идентифициране на Потребителя, регистриран на уебсайта на онлайн магазина за извършване на поръчка и (или) сключване на Договор за продажба на стоки от разстояние от www.proekt.sx.
4.1.2. Предоставяне на достъп на Потребителя до персонализирани ресурси на уебсайта на онлайн магазина.
4.1.3. Установяване на обратна връзка с Потребителя, включително изпращане на известия, заявки относно използването на уебсайта на Онлайн магазина, предоставяне на услуги, обработка на заявки и заявки от Потребителя.
4.1.4. Определяне на места нахождения на потребителите за осигуряване на безопасност, предотвратяване на мошенничества.
4.1.5. Потвърждаване на автентичността и пълнотата на предоставените от Потребителя лични данни.
4.1.6. Създаване на акаунт за извършване на покупки, ако потребителят се е съгласил да създаде акаунт.
4.1.7. Известия до Потребителя на уебсайта на онлайн магазина за статуса на Поръчката.
4.1.8. Обработка и получаване на плащания, потвърждаване на данък или данъчни облекчения, оспорване на плащане, определяне на правото за получаване на кредитна линия от Потребителя.
4.1.9. Предоставяне на Потребителя на ефективна клиентска и техническа поддръжка при възникване на проблеми, свързани с използването на уебсайта на онлайн магазина.
4.1.10. Предоставяне на Потребителя с неговото съгласие на актуализации на продукти, специални оферти, информация за цени, бюлетини и друга информация от името на онлайн магазина или от името на партньорите на онлайн магазина.
4.1.11. Осигуряване на рекламна дейност със съгласие на потребителя.
4.1.12. Предоставяне на достъп на Потребителя до сайтовете или услугите на партньорите на онлайн магазина с цел получаване на продукти, актуализации и услуги.
5. МЕТОДИ И СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Обработката на персонални данни Потребителят се осъществява без ограничение на срока, който и да е законен начин, в това число в информационните системи на лични данни с помощта на средства за автоматизация или без използване на такива средства.
5.2. Потребителят се съгласява, че Администрацията на сайта има право да прехвърля лични данни на трети страни, по-специално куриерски служби, пощенски организации, телекомуникационни оператори, единствено с цел изпълнение на поръчката на Потребителя, направена на уебсайта на онлайн магазина „www. proekt.sx”, включително доставката на Стоките.
5.3. Личните данни на Потребителя могат да бъдат предавани на упълномощените органи на държавната власт на Руската федерация само на основанията и по начина, установени от законодателството на Руската федерация.
5.4. При въвеждане или разгласяване на лични данни Административният сайт информира потребителя за въвеждане или разгласяване на лични данни.
5.5. Администрацията на сайта приема необходими организационни и технически мерки за защита на личната информация на потребителя от неправомерно или случайно достъп, унищожения, изменения, блокиране, копиране, разпространение, както и от други неправомерни действия на трети лица.
5.6. Администрацията на уебсайта съвместно с Потребител приема всички необходими мерки за предотвратяване на убитков или инигационни отрицателни последствия, извлечени утратои или разглашение на персонални данни на Потребителя.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1. Потребител обязан:
6.1.1. Предоставяне на информация за личните данни, необходими за използване на уебсайта на онлайн магазина.
6.1.2. Обновете, допълнете предоставената информация за личните данни в случай на промяна на тази информация.
6.2. Администрация на сайта задължително:
6.2.1. Използването на получената информация се включва изключително за целите, посочени в п. 4 настоящата Политика на конфиденциалност.
6.2.2. Обеспечете съхранението на конфиденциална информация в тайните, не ги разгласете без предварителното писмено разрешаване на потребителя, а също така не изпълнявайте продажба, обмен, публикуване, или разгласяване на възможните възможности на предадени лични данни на потребителя, за включване на п.п. 5.2. и 5.3. настоящата Политика Конфиденциалности.
6.2.3. Принимайте мерки за предосторожност за защита на конфиденциалността на личните данни на потребителя според обикновено използваното за защита на такава рода информация в съществуващото делово обороте.
6.2.4. Осъществите блокиране на лични данни, свързани с съответния потребител, с момента на обработка или заявка на потребител или негово законно представителство или упълномощен орган по защита на правните субекти на лични данни за периода на проверки, в случай на разкриване на недостъпни лични данни или неправомерни действия.
7. ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
7.1. Администрацията на сайта, която не е изпълнила задълженията си, носи отговорност за загуби, претърпени от Потребителя във връзка с незаконно използване на лични данни, в съответствие със законодателството на Руската федерация, с изключение на случаите, предвидени в в. 5.2., 5.3. и 7.2. от настоящата Политика за поверителност.
7.2. В случай на утрати или разглашения Конфиденциална информация Административният сайт не носи отговорност, ако данната е конфиденциална:
7.2.1. Стала публично достояние до её утрати или разглашения.
7.2.2. Получихме получена от трети страни до момента е получена Администрация на сайта.
7.2.3. Той е оповестен със съгласието на Потребителя.
8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
8.1. Преди предявяване на иск в съда относно спорове, произтичащи от взаимоотношенията между Потребителя на уебсайта на онлайн магазина и Администрацията на сайта, е задължително да се предяви иск (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).
8.2. Получателят на претенциите в рамките на 30 календарни дни от деня на получаване на претенции, писмено уведомява заявителя на претенциите за резултатите от разглеждането на претенциите.
8.3. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен до съдебен орган в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.
8.4. Настоящото законодателство на Руската федерация се прилага към настоящата Политика за поверителност и отношенията между Потребителя и Администрацията на сайта.
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.1. Администрацията на сайта има право да прави промени в настоящата Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.
9.2. Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й на уебсайта на онлайн магазина, освен ако не е предвидено друго в новата редакция на Политиката за поверителност.
9.3. Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да бъдат докладвани на https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Текущата Политика за поверителност се намира на страницата на https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Актуализирано на 01 май 2022 г

Упълномощаване

Категории проекти в сайта