електроцентрали

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Електрически станции и подстанции

Проект на енергиен център на базата на 15 MW газобутални агрегати

Индекс: 11092300
документация:
Проектна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
652 MB
Файлов формат:
*.pdf, *.xlsx
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $3,400.00
Отстъпка:

Проект SPP 10 MW

Индекс: 25012100
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
110 MB
Файлов формат:
*.pdf
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,500.00
Отстъпка:

Проект SPP 5 MW

Индекс: 25012101
документация:
Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
94 MB
Файлов формат:
*.pdf
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,400.00
Отстъпка:

Подстанция 330 kVs

Индекс: 61.132.278
документация:
Проектна и работна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
4564
Файлов формат:
редактируеми формати
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,300.00
Отстъпка:

Проект ADES 4700 kW

Индекс: 05031801
документация:
Проектна документация, включително оценки и резултати от инженерни проучвания
раздели:
всички раздели
Обем данни:
276 MB
Файлов формат:
*.pdf
Експертно мнение:
положителен
Базова цена с ДДС:
Намалена цена:
Цена: $1,190.00
Отстъпка:
Page 1 от 4

Не намерихте проекта, от който се нуждаете, на страниците на нашия онлайн магазин? Пишете ни на info@proekt.sx Своевременно ще изберем готов проект за вас от нашата база данни с готови проекти!!!


Задачата на проектирането на енергийни системи и електрически мрежи по време на тяхното развитие е да се разработят технически и икономически обосновани дизайнерски решения, които отчитат най-новите постижения на науката и технологиите и осигуряват в дългосрочен или средносрочен план потребителското търсене на електроенергия и мощност със стандартно качество , оптималното развитие на електроцентралите и електрическите мрежи, техните средства за експлоатация и управление, като се вземат предвид екологичните и социалните изисквания. Проектните решения за развитие на енергийни системи и електрически мрежи трябва да обосноват необходимостта и целесъобразността от изграждане и/или реконструкция на електрически централи, електропроводи и подстанции и да определят техните технически характеристики и технологични параметри. Проектите трябва да бъдат инструмент, който позволява цялостно разглеждане на един технологичен процес на производство, пренос, разпределение и потребление на електрическа енергия, като се вземат предвид надеждността на енергоснабдяването на потребителите и икономическите интереси на всички субекти на електроенергийната индустрия. Проектите за развитие на енергийни системи и електрически мрежи включват:

- Проекти за развитие на Единната енергийна система, регионални енергийни системи;
- Проекти за развитие на електроразпределителните мрежи;
- Отделни енергийни участъци, изпълнявани като част от проекти за електроцентрали (схеми за доставка на електроенергия) и електрически мрежови съоръжения, както и други неетапни работи по отделни части от енергийното развитие, например проекти за интегрирано използване на реки, поставяне на водноелектрически централи и помпено-акумулиращи централи; идентифициране на площадки за големи топлоелектрически централи, както и вятърни паркове, слънчеви електроцентрали и други генериращи съоръжения, работещи с възобновяеми енергийни източници; и проекти за реконструкция и техническо преоборудване на електроцентрали;
- Проекти за развитие на електрическите мрежи на промишлени центрове, големи градове, схеми за външно електрическо захранване на потребители с висока електрическа мощност (енергоемки потребители): химически и металургични заводи, електрифицирани железопътни линии, нефто- или газопроводи и др. При разработването на проекти за развитие може да се наложи да се разработят концепции и прогнози за развитие (например разработването на Енергийната стратегия на Руската федерация) и друга работа по общи и специални въпроси на енергийното развитие на страната или регионите, които са необходими за решаване на социално-икономически, екологични и други проблеми. Основата за вземане на решения за развитието на енергийните системи и електрическите мрежи е енергийната стратегия на Руската федерация, която прогнозира и обосновава възможното ниво на потребление на електроенергия (като се вземат предвид възможните варианти за развитие на икономиката на страната) и определя методи за покриването му (структурата и местоположението на производствените мощности, осигуряването им с гориво). енергийни ресурси), а също така определя основните насоки за развитие на средствата за пренос и разпределение на електрическа енергия, формулира изисквания за необходимите научни и технически разработки и др. Последователността на изпълнение на проекти за развитие на енергийни системи и електрически мрежи, съдържанието, продължителността на перспективния период се вземат предвид по време на изпълнението на проектите, както и времето за преразглеждане на проектите се определя от регулаторни документи. Проектите за развитие на енергийни системи и електрически мрежи трябва да отговарят на изискванията на нормативните документи и други действащи нормативни документи относно техническите параметри на системите и мрежите. По време на изпълнението на дългосрочни проекти за развитие трябва да се избягва прекомерното детайлизиране на въпроси извън нивото на проекта. На всички етапи от проектирането на развитието на енергийните системи трябва да се вземат предвид следните въпроси с подходяща спецификация:
- Организиране на услуги по ремонт и поддръжка на мрежи;
- Оборудване със средства за диспечерски и технологичен контрол;
- Осигуряване на устойчивост на енергийните системи;
- Използване на релейна защита и аварийна автоматика;
- Оборудване с автоматизирани системи за управление;
- Оборудване на системата за автоматично управление;
- Осигуряване на качеството на електроенергията (компенсация на реактивната мощност).
Извън етапа на проектиране на организацията на диспечерския и технологичния контрол, оперативната и аварийната автоматизация, релейната защита на регионалните електроенергийни системи се извършва, като се вземат предвид приетите концептуални решения за тяхното развитие в схемата за развитие на UES. В проектите за развитие на енергийни системи и електрически мрежи се препоръчва да се предвиди въвеждането на най-новите технологии и оборудване за по-нататъшното им използване, по-специално в развитието на интелигентна електрическа мрежа, за да се повиши надеждността и ефективността на работата на енергийните системи и захранването на потребителите. За решаването на тези проблеми в интелигентната електрическа мрежа е необходимо да се използват автоматизирани системи:
- Системи за енергийно отчитане и потребителска информация;
- Комуникации и обмен на информация между обекти и субекти на енергийните системи;
- Следене на състоянието и контрол на електрообзавеждането;
- Релейна защита и автоматика на аварийните системи;
- Създаване и оптимизиране на канали за технологично и аварийно управление на съоръженията на УЕС;
- Осигуряване на интегриране на източниците на електроенергия, използващи нетрадиционни и възобновяеми енергийни източници с енергийната система;
- Управление на оперативни и мобилни екипи.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта