Проект за събаряне на жилищна сграда

https://proekt.sx

Онлайн магазин за проекти за повторно използване

Количката е празна

Не намерихте ли това, което търсихте? Попитай ни! Разполагаме с архиви от 140 TB. Имаме всички съвременни проекти за повторно използване и проекти за обновяване на съветски стандартни сгради. Пишете ни: info@proekt.sx


Проект за събаряне на жилищна сграда

Базова цена с ДДС
Намалена цена
Цена $245.00
Отстъпка
Цена $245.00
Индекс: 16.113.203
документация: Проектна документация без разчети и резултати от инженерни проучвания
раздели: всички раздели
Обем данни: 341 MB
Файлов формат: *.pdf
Експертно мнение: положителен
Събаряне на жилищна сграда
Проектна документация с оценки и резултати от инженерни проучвания за първи етап на строителство - демонтаж (разрушаване) на жилищна сграда за последващо изграждане на жилищна сграда

Технико-икономически показатели
Площ на обекта (в границите на територията), m2: 11517,0
Сграда за събаряне
Застроена площ лит.А /лит. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Площ на застрояване: лит.А /лит. A1, m2: 5562,0/1340,0
Строителен обем (надземна част): лит. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Строителен обем (подземна част): лит. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Брой етажи: осветен. А / лит.А1, ет.: 5/2
Обща продължителност на демонтажа на сградата, като се вземе предвид подготвителният период, месеци: 3
Максимален брой служители, хора: 22
Прогнозна цена на базовото ценово ниво от 2001 г. (без ДДС)
Общо: хиляди рубли: 4966,105
Строително-монтажни работи, хиляди рубли: 3512,444
Оборудване, хиляди рубли: -
Други разходи, хиляди рубли: 1453,661
включително :
PIR, хиляди рубли: 294,001
възстановими суми, хиляди рубли: 8,019
Прогнозна цена при текущото ценово ниво от май 2010 г. (включително ДДС)
Общо: хиляди рубли: 30058,470
Строително-монтажни работи, хиляди рубли: 22269,383
Оборудване, хиляди рубли: -
Други разходи, хиляди рубли: 7789,087
в това число:
PIR, хиляди рубли: 1100,873
ДДС, хиляди рубли: 4132,396
възстановими суми, хиляди рубли: 107,282

Архитектурни и пространствено-планировъчни решения

Сградата, която се демонтира, се намира във вътрешноблокова застройка от страната на ул. Турбинная. Жилищна сграда - построена 1931 г., със сутерен и таван, променлива етажност: буква А - пететажна сграда с правоъгълно очертание, буква А1 - двуетажна пристройка. Конструктивното изпълнение на сградата е двускатно с надлъжни носещи стени. Общото разпределение е многосекционно, като апартаментите са групирани около 9 стълбищни клетки. Основите на сградата са лентови, стените са тухлени, междуетажните подове са на дървени греди, покривът е метален на дървени греди. Не е извършван цялостен основен ремонт на сградата. Сградата е в окаяно състояние, обитаема, изключена от комуналните мрежи. Надземната и подземната част на сградата подлежат на демонтаж (събаряне) въз основа на заключението на междуведомствената комисия. След приключване на работата по разрушаването строителната площадка остава на нивото на земята с оградена зона до започване на ново строителство. Разрушаването на сградата се извършва с цел последващо изграждане на жилищна сграда.

Инженерно оборудване, инженерно поддържащи мрежи, инженерингова дейност

Според спецификациите е предвидено премахване на ел. мрежи изпод строителната площадка. Проектът за премахване на мрежите е съгласуван. Съгласно заданието е проектирано и одобрено премахването на външното осветление от територията на сградата. В съответствие с техническите спецификации е предвидено премахване на главните линии на СКТ. Проектът е одобрен Предвиждаше се премахване на комуникациите под сградата, която подлежи на събаряне. Преди разрушаването на сградата се планира да се изключат и демонтират всички съществуващи входове и изходи в съответствие със схематичните схеми, съгласувани със собствениците и експлоатационните организации. 6.1.3. Мерки за осигуряване на санитарно и епидемиологично благополучие на населението и работниците: Според санитарно-епидемиологичното заключение на Службата на Федералната служба за надзор на защитата на правата на потребителите и благосъстоянието на хората за града, резултатите от радиологичното изследване на парцела и сградите, подлежащи на разрушаване, отговарят на изискванията на SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09. Въз основа на резултатите от тестовете на почвата на строителната площадка е представено санитарно-епидемиологично заключение в Службата на Федералната служба за надзор на защитата на правата на потребителите и благосъстоянието на хората в града по химични, микробиологични и санитарно-паразитологични показатели (дълбочина на вземане на проби 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), установяване на несъответствие между химичните показатели на почвата и държавните санитарно-епидемиологични правила и стандарти на дълбочини от 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м. Почвите на дълбочина 0,0-0,2 м, 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м по химически показатели се отнасят към категорията на „изключително опасно” замърсяване. В проектната документация са предвидени мерки за обработка на замърсени почви. Събарянето на жилищна сграда ще се извършва в непосредствена близост до съществуващи жилищни сгради, с фасади с витрини към строителната площадка. Като се има предвид близостта на жилищни сгради, всички работи ще се извършват само през деня с максимално използване на нискошумни техники и оборудване. За осигуряване на строителната площадка с електричество през деня ще се използват дизелови електроцентрали с марка SDMO в шумоустойчив дизайн. През нощта осветлението на обекта и отоплението на кабините ще се извършват от автономни източници, захранвани от батерии. Представена е оценка на очакваното шумово въздействие от разрушаването на близките жилищни сгради. По целия периметър на обекта бяха избрани проектни точки, което позволи да се избере оптималното място за поставяне на стационарно оборудване - дизелова електроцентрала и компресор. За елиминиране на негативното им въздействие върху жилищните помещения на близките сгради е проектиран 4-метров непрекъснат параван с наклон на горната част към строителната площадка. Достатъчността на ефективността на екраниращия ефект по отношение на пететажна жилищна сграда се потвърждава чрез изчисление. За намаляване на шума е разработен допълнително набор от специални мерки: извършване на работа с шумно оборудване от 9 до 17 часа, ограничаване на общото време на работа на оборудването до 5 часа на ден, организиране на редовни почивки от 10-15 минути с пълна изключване на оборудването. Разделът „Проект за организация на демонтажа“ е разработен в съответствие с изискванията на SanPiN 2.2.3.1384-03. Разработени са мерки за организиране на строителната площадка и осигуряване на санитарни помещения за работниците. Проектната документация предвижда осигуряване на всички работещи с лични предпазни средства и защитно облекло. В проектната документация е представена оценка на въздействието на демонтажните работи върху местообитанието и условията на живот на хората. Мерките за опазване на околната среда, представени в проектната документация, позволяват да се осигури санитарно-епидемиологичното благосъстояние на населението на околните сгради и работниците по време на демонтажните работи при извършване на планираните дейности.

Организация на строителството

Проектът предвижда събаряне на аварийна сграда, включваща 5-етажна сграда, буква А, със застроена площ 1617,6 м2, височина 15,9 м и сутерен h=2,0 м, и 2- етажна сграда, буква А1, с площ 345,2 м2, височина 7,1 м и сутерен h=3,5 м. Стените на сградата са тухлени с дебелина 2,5 тухли, таваните са на дървени греди, разположени между надлъжните стени с стъпка от 1,1 м. Надлъжните стени на сутерена са бетонни, напречните стени са тухлени, таванът на сутерена е под формата на бетонни сводове, поддържани от надлъжни стени и междинна метална греда върху тухлени междинни подпори. Сутеренът преди това е бил използван като структура за гражданска защита. Основите на сградата са ивични и тротоени. Строителният генерален план е разработен в мащаб 1: 500 за периода на разрушаване на сградата, като се вземат предвид работата на подготвителния период, монтаж на ограда на строителната площадка, изключване и преместване на транзитни инженерни мрежи. Оградата на строителната площадка е изработена от метални профили върху дървени стълбове с височина 2,0 m с монтиране на пешеходни галерии и защитни навеси в съответствие с изискванията на GOST 23407-78. Влизането на превозни средства и строителна техника на строителната площадка е осигурено от улица Севастополская, изходът от строителната площадка е осигурен на улица Turbinnaya със съоръжение за измиване на колелата на превозни средства „Moidodyr-K4“ с рециклирана вода. Вътрешнообектовите проходи са предвидени с помощта на временни алеи с настилка от трошен камък. Демонтажът на надземната част на сградата се извършва механично с помощта на багер HITACHI-450, оборудван с високоподемна стрела и сменяемо оборудване - хидравлични ножици. Демонтажът на подземната част се извършва с багер HITACHI-350 със сменяемо оборудване - жирочук. Механизацията на строителните работи е комплексна. Режимът на работа е двусменен. Строителният лагер с максимален брой служители от 15 души се състои от 2 инвентарни кабини тип контейнер. Електрозахранването се осъществява от мобилна дизелова електроцентрала с мощност 25 kW. Общата продължителност на строителството, като се вземе предвид подготвителният период, е 3 месеца. Строителните отпадъци, образувани по време на демонтажа, се транспортират от специализирана организация до лицензираното сметище „Завод МПБО-2” на Волхонское шосе, сграда 20. Изискванията за организацията на строителната площадка, охраната на труда и хигиената на строителните работи, методите на строителните работи, методите за инструментален контрол върху качеството на строителството, мерките за безопасност на труда и условията за опазване на околната среда са напълно изпълнени. Използването на посочените в проекта материали и средства за механизация е обосновано с изчисления и условия на работа.

Упълномощаване

Категории проекти в сайта