Zásady ochrany osobních údajů

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


OCHRANA SOUKROMÍ

"01" května 2022
Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady ochrany osobních údajů) se vztahují na veškeré informace, které internetový obchod „www.proekt.sx“ umístěný na názvu domény www.proekt.sx může přijímat informace o Uživateli při používání webových stránek internetového obchodu, programů a produktů internetového obchodu.
1. DEFINICE POJMŮ
1.1. V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou použity následující pojmy:
1.1.1. „Správa webových stránek internetového obchodu (dále jen Správa stránek)“ - pověření zaměstnanci ke správě stránek jednající jménem www.proekt.sx, kteří organizují a (nebo) zpracovávají osobní údaje a dále určují účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů ke zpracování, úkony (operace) prováděné s osobními údaji.
1.1.2. „Osobní údaje“ – jakékoli informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjekt osobních údajů).
1.1.3. „Zpracování osobních údajů“ – jakákoli akce (operace) nebo soubor úkonů (operací) prováděných s použitím nebo bez použití automatizačních nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, shromažďování, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změny) , vytěžování, používání, přenos (distribuce, poskytování, zpřístupňování), depersonalizace, blokování, výmaz, likvidace osobních údajů.
1.1.4. „Důvěrnost osobních údajů“ je povinný požadavek na to, aby Provozovatel nebo jiná osoba, která získala přístup k osobním údajům, zabránila jejich šíření bez souhlasu subjektu osobních údajů nebo jiného právního důvodu.
1.1.5. „Uživatel webových stránek internetového obchodu (dále jen uživatel)“ je osoba, která má přístup na stránky prostřednictvím sítě Internet a používá webové stránky internetového obchodu.
1.1.6. «Cookies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP.
2. Obecná ustanovení
2.1. Používání webových stránek internetového obchodu Uživatelem znamená souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami zpracování osobních údajů Uživatele.
2.2. V případě nesouhlasu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů musí Uživatel přestat používat webové stránky internetového obchodu.
2.3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky internetového obchodu www.proekt.sx. Internetový obchod nekontroluje a nenese odpovědnost za stránky třetích stran, ke kterým má Uživatel přístup prostřednictvím odkazů dostupných na webových stránkách internetového obchodu.
2.4. Správa stránek neověřuje správnost osobních údajů poskytnutých Uživatelem stránek internetového obchodu.

3. PŘEDMĚT ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují povinnosti Správy webových stránek internetového obchodu nezveřejňovat a zajistit režim ochrany důvěrnosti osobních údajů, které Uživatel poskytne na žádost Správy stránek při registraci na webových stránkách internetového obchodu nebo při umístění objednávka na nákup produktů.
3.2. Osobní údaje povolené ke zpracování podle těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytuje Uživatel vyplněním registračního formuláře na stránkách internetového obchodu www.proekt.sx v sekci http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart a obsahovat následující informace:
3.2.1. příjmení, jméno, patronymie Uživatele;
3.2.2. kontaktní telefonní číslo Uživatele;
3.2.3. emailová adresa (e-mail);
3.3. Internetový obchod chrání Data, která jsou automaticky přenášena při prohlížení reklamních bloků a při návštěvě stránek, na kterých je nainstalován statistický skript systému („pixel“):
• IP adresa;
• informace z cookies;
• informace o prohlížeči (nebo jiném programu, který poskytuje přístup k zobrazení reklamy);
• doba přístupu;
• adresa stránky, na které se reklamní jednotka nachází;
• referrer (adresa předchozí stránky).
3.3.1. Zakázání souborů cookie může mít za následek nemožnost přístupu k částem webu internetového obchodu, které vyžadují autorizaci.
3.3.2. Internetový obchod shromažďuje statistiky o IP adresách svých návštěvníků. Tyto informace se používají k identifikaci a řešení technických problémů a ke sledování zákonnosti finančních plateb.
3.4. Jakékoli další osobní údaje neuvedené výše (historie nákupů, používané prohlížeče a operační systémy atd.) podléhají bezpečnému uložení a nedistribuci, s výjimkou případů uvedených v odstavcích. 5.2. a 5.3. těchto Zásad ochrany osobních údajů.
4. ÚČEL SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ UŽIVATELE
4.1. Správa webových stránek internetového obchodu může osobní údaje Uživatele využít k následujícím účelům:
4.1.1. Identifikace Uživatele registrovaného na stránkách internetového obchodu pro provedení objednávky a (nebo) uzavření Smlouvy o prodeji zboží na dálku z www.proekt.sx.
4.1.2. Poskytnutí přístupu Uživateli k personalizovaným zdrojům webové stránky internetového obchodu.
4.1.3. Vytváření zpětné vazby s Uživatelem, včetně zasílání upozornění, požadavků týkajících se používání Webu internetového obchodu, poskytování služeb, zpracování požadavků a žádostí Uživatele.
4.1.4. Další informace
4.1.5. Potvrzení přesnosti a úplnosti osobních údajů poskytovaných Uživatelem.
4.1.6. Vytvoření účtu pro nákupy, pokud Uživatel souhlasil s vytvořením účtu.
4.1.7. Oznámení Uživateli webu internetového obchodu o stavu objednávky.
4.1.8. Zpracování a přijímání plateb, potvrzování daňových nebo daňových výhod, zpochybnění platby, určení práva na získání úvěrového rámce Uživatelem.
4.1.9. Poskytování účinné zákaznické a technické podpory uživateli, pokud se vyskytnou problémy související s používáním webových stránek internetového obchodu.
4.1.10. Poskytování Uživateli s jeho souhlasem, aktualizací produktů, speciálních nabídek, informací o cenách, newsletterů a dalších informací jménem Internetového obchodu nebo jménem partnerů Internetového obchodu.
4.1.11. Realizace reklamních aktivit se souhlasem Uživatele.
4.1.12. Poskytnutí přístupu Uživatele k webovým stránkám nebo službám partnerů internetového obchodu za účelem odběru produktů, aktualizací a služeb.
5. ZPŮSOBY A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Zpracování osobních údajů uživatele se provádí bez jakéhokoli časového omezení, legálním způsobem, a to i v informačních systémech osobních údajů s využitím automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů.
5.2. Uživatel souhlasí s tím, že Správa stránek má právo předat osobní údaje třetím osobám, zejména kurýrním službám, poštovním organizacím, telekomunikačním operátorům, a to výhradně za účelem vyřízení objednávky Uživatele umístěné na Stránkách internetového obchodu „www. proekt.sx“, včetně dodání Zboží.
5.3. Osobní údaje uživatele mohou být předány oprávněným orgánům státní moci Ruské federace pouze na základě a způsobem stanoveným právními předpisy Ruské federace.
5.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта информирует Пользователя об ут
5.5. Správa webu přijímá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem, zničením, změnami, blokováním, kopírováním, distribucí a před jinými nezákonnými akcemi třetích stran.
5.6. Správa webu spolu s Uživatelem přijímá veškerá nezbytná opatření, aby zabránila ztrátám nebo jiným negativním důsledkům způsobeným ztrátou nebo zveřejněním osobních údajů Uživatele.
6. POVINNOSTI STRAN
6.1. Uživatel je povinen:
6.1.1. Poskytněte informace o osobních údajích nezbytných k používání webových stránek internetového obchodu.
6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной инфор
6.2. Администрация сайта обяzu
6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 další конфиденциальности.
6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. č 5.3. настоящей Политики Конфиденциальности.
6.2.3. Přijměte opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů uživatele v souladu s postupem obvykle používaným k ochraně tohoto druhu informací ve stávajících obchodních transakcích.
6.2.4. Blokovat osobní údaje související s příslušným Uživatelem od okamžiku, kdy Uživatel nebo jeho zákonný zástupce nebo autorizovaný orgán pro ochranu práv subjektů osobních údajů požádá nebo požádá o dobu ověření, v případě odhalení nepřesných osobních údajů nebo protiprávního jednání.
7. ODPOVĚDNOST ZA STRANY
7.1. Správa stránek, která nesplnila své povinnosti, odpovídá za ztráty, které Uživateli vzniknou v souvislosti s nezákonným použitím osobních údajů, v souladu s právními předpisy Ruské federace, s výjimkou případů uvedených v čl. 5.2., 5.3. a 7.2. těchto zásad ochrany osobních údajů.
7.2. Случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация сайта не несёт ответсто
7.2.1. Stala se veřejnou doménou před její ztrátou nebo zveřejněním.
7.2.2. Ыла получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией сайта.
7.2.3. Byla zveřejněna se souhlasem uživatele.
8. ŘEŠENÍ SPORŮ
8.1. Před podáním žaloby u soudu ohledně sporů vzniklých ze vztahu mezi Uživatelem internetových stránek internetového obchodu a Správou stránek je nutné podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).
8.2 Příjemce reklamace do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace písemně informuje žadatele o reklamaci o výsledcích posouzení reklamace.
8.3. Pokud nedojde k dohodě, bude spor předán soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace.
8.4. Na tyto zásady ochrany osobních údajů a vztah mezi uživatelem a správou stránek se vztahují aktuální právní předpisy Ruské federace.
9. DALŠÍ PODMÍNKY
9.1. Administrace stránek má právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů bez souhlasu uživatele.
9.2. Nové Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu, pokud není v novém vydání Zásad ochrany osobních údajů stanoveno jinak.
9.3. Jakékoli návrhy nebo dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů je třeba nahlásit na adresu https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou umístěny na stránce na adrese https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Aktualizováno 01. května 2022

Povolení

kategorie projekty na webu