elektrárny

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Elektrické stanice a rozvodny

Projekt energetického centra na bázi plynových pístových jednotek o výkonu 15 MW

Index: 11092300
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
652 MB
Formát souboru:
*.pdf, *.xlsx
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $3,400.00
Sleva:

Projekt SPP 10 MW

Index: 25012100
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
110 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,500.00
Sleva:

Projekt SPP 5 MW

Index: 25012101
Dokumentace:
Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
94 MB
Formát souboru:
* .pdf
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,400.00
Sleva:

Rozvodna 330 kVs

Index: 61.132.278
Dokumentace:
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
4564
Formát souboru:
upravitelné formáty
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,300.00
Sleva:

Projekt ADES 4700 kW

Index: 05031801
Dokumentace:
Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce:
všechny sekce
Objem dat:
276 MB
Formát souboru:
* .pdf
Názor odborníka:
pozitivní
Základní cena včetně DPH:
Sleva:
Cena: $1,190.00
Sleva:
Page 1 z 4

Nenašli jste na stránkách našeho internetového obchodu projekt, který potřebujete? Napište nám na info@proekt.sx Hotový projekt Vám obratem vybereme z naší databáze hotových projektů!!!


Úkolem projektování energetických systémů a elektrických sítí při jejich vývoji je vyvinout technicky a ekonomicky správná konstrukční řešení, která zohledňují nejnovější poznatky vědy a techniky a dlouhodobě či střednědobě zajišťují spotřebitelskou poptávku po elektřině a energii standardní kvality. , optimální rozvoj elektráren a elektrických sítí, jejich provozování a řízení s ohledem na ekologické a sociální požadavky. Projektová rozhodnutí pro rozvoj energetických soustav a elektrických sítí musí odůvodnit potřebu a proveditelnost výstavby a/nebo rekonstrukce elektráren, elektrických vedení a rozvoden a stanovit jejich technické vlastnosti a technologické parametry. Projekty by měly být nástrojem, který umožní komplexní zohlednění jednotného technologického procesu výroby, přenosu, distribuce a spotřeby elektrické energie s přihlédnutím ke spolehlivosti dodávek energie spotřebitelům a ekonomickým zájmům všech subjektů elektroenergetiky. Projekty rozvoje energetických systémů a elektrických sítí zahrnují:

- Projekty rozvoje Jednotného energetického systému, regionální energetické systémy;
- Projekty rozvoje elektrických rozvodných sítí;
- Samostatné energetické úseky realizované v rámci projektů elektráren (schéma dodávek elektřiny) a zařízení elektrické sítě, jakož i další neetapové práce na jednotlivých částech rozvoje energetiky, např. projekty integrovaného využívání řek, umístění vodní elektrárny a přečerpávací elektrárny; identifikace lokalit pro velké tepelné elektrárny, stejně jako větrné farmy, solární elektrárny a další výrobní zařízení využívající obnovitelné zdroje energie; a projekty na rekonstrukci a technické dovybavení elektráren;
- Projekty rozvoje elektrických sítí průmyslových uzlů, velkých měst, schémata externího zásobování elektrickou energií spotřebitelům s vysokou elektrickou energií (energeticky náročnými spotřebiteli): chemické a metalurgické závody, elektrifikované železnice, ropovody nebo plynovody atd. Při vývoji rozvojových projektů může být nutné vypracovat rozvojové koncepce a prognózy (například vývoj energetické strategie Ruské federace) a další práce na obecných a speciálních otázkách energetického rozvoje země nebo regionů, které jsou nezbytné. k řešení socioekonomických, ekologických a dalších problémů. Základem pro rozhodování o rozvoji energetických soustav a elektrických sítí je energetická strategie Ruské federace, která předpovídá a zdůvodňuje možnou úroveň spotřeby elektřiny (s přihlédnutím k možným variantám rozvoje ekonomiky země) a určuje způsoby jejího pokrytí (struktura a umístění výrobních kapacit, jejich zásobování palivem). energetických zdrojů), a také určuje hlavní směry rozvoje prostředků přenosu a rozvodu elektrické energie, formuluje požadavky na potřebné vědeckotechnické vývoj atd. Pořadí realizace projektů rozvoje energetických soustav a elektrických sítí, obsah, délka výhledového období jsou zohledňovány při realizaci projektů, stejně jako načasování revize projektů je stanoveno regulačními dokumenty. Projekty rozvoje energetických soustav a elektrických sítí musí splňovat požadavky regulačních dokumentů a dalších aktuálních regulačních dokumentů o technických parametrech soustav a sítí. Během realizace dlouhodobých rozvojových projektů je třeba se vyvarovat přílišného detailování záležitostí přesahujících úroveň projektu. Ve všech fázích navrhování vývoje energetických systémů je třeba zvážit následující otázky s příslušnou specifikací:
- Organizace oprav a údržby sítí;
- vybavení expedičními a technologickými kontrolními prostředky;
- Zajištění udržitelnosti energetických systémů;
- Použití reléové ochrany a nouzové automatizace;
- Zařízení s automatizovanými řídicími systémy;
- Zařízení automatického řídicího systému;
- Zajištění kvality elektrické energie (kompenzace jalového výkonu).
Mimoetapové projekční práce na organizaci dispečerského a technologického řízení, provozní a havarijní automatizace, reléové ochrany regionálních elektroenergetických soustav jsou prováděny s přihlédnutím k přijatým koncepčním rozhodnutím pro jejich rozvoj ve schématu rozvoje UES. V projektech rozvoje energetických soustav a elektrických sítí se doporučuje zajistit zavádění nejmodernějších technologií a zařízení pro jejich další využití, zejména při rozvoji inteligentní elektrické sítě, za účelem zvýšení spolehlivosti a účinnosti provozu energetických systémů a napájení spotřebitelů. K vyřešení těchto problémů v inteligentní elektrické síti je nutné použít automatizované systémy:
- Energetické účetní a spotřebitelské informační systémy;
- Komunikace a výměna informací mezi objekty a subjekty energetických systémů;
- Sledování stavu a kontrola elektrických zařízení;
- Ochrana relé a automatizace nouzového systému;
- Vytvoření a optimalizace kanálů pro technologické a havarijní řízení objektů UES;
- Zajištění integrace zdrojů elektřiny využívajících netradiční a obnovitelné zdroje energie s energetickým systémem;
- Řízení operačních a mobilních týmů.

Povolení

kategorie projekty na webu