Projekt školní budovy pro 1100 míst

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Škola pro 1100 míst

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $2,550.00
Sleva
Cena $2,550.00
Index: 29032300
Dokumentace: Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 1563 MB
Formát souboru: *.dwg, *.doc, *.pdf
Názor odborníka: pozitivní, 2021.
Projektová dokumentace včetně odhadů na stavbu školy pro 1100 míst.
Projektová a pracovní dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů pro stavbu školy pro 1100 míst.
Technické a ekonomické ukazatele.
Celková zastavěná plocha, m2: 23941,57
Užitná plocha, m2: 21341,3
Odhadovaná plocha, m2: 12622,04
Stavební objem budovy včetně: m3: 129962,3
nad nadmořskou výškou 0.000, m3: 109375,5
pod nadmořskou výškou 0.000, m3: 20586,83
Počet podlaží, podlaží: 2-4
Celkový počet podlaží včetně podlaží: 3-5
nadzemní, patro: 2-4
podzemní, patro: 1
Kapacita, místa: 1100

architektonická řešení.

Objemové plánovací řešení budovy školy pro 1100 míst se skládá ze dvou obdélníkových objemů o výšce 2 a 4 podlaží, spojených průchozím objemem. Výška budovy od úrovně terénu po vrchol střešního parapetu čtyřpodlažního křídla budovy je 17,52 m. Výška od úrovně terénu po spodek okenního otvoru posledního patra čtyřpodlažního křídla budovy je 13 m; třípatrové křídlo - 13,64; dvoupodlažní křídlo - 1 m, přechod mezi nimi - 5,25 m. Počet podlaží budovy: 2-4 podlaží. Počet podlaží: 3-5 podlaží. Přípustné výšky podlaží jsou: 1. patro (od podlahy po podhled) – 3,3 m v hlavních místnostech; 2,6 m v chodbách, rekreačních oblastech; 3,0 – knihovna, sanitární prostory, po strop/do spodní části krytiny – 2,5 m (v technických prostorách). Výška montážní haly po podhledy je 5,3 m, bazén 7,2 m, tělocvičny 7 m. Suterén (od podlahy ke stropu) je 2,8 m. Výška prostoru pro uložení sítí od podlahy ke stropu je 1,7 m. Architektura školy je provedena v moderním stylu s využitím kompozičních a dekorativních technik slohu současné doby. V souladu s technickou specifikací budova základního a středního školství za 1100 místa jsou určena pro organizační a pedagogickou strukturu - velikost třídy je 25 studentů.

Konstruktivní rozhodnutí.

Navržená škola je vícepodlažní (od dvou do čtyř nadzemních podlaží bez suterénu) budova rozdělená do sedmi bloků včetně přechodu, oddělených dilatační a teplotně smršťovací spárou pro samostatný provoz stavebních bloků. Bloky jsou navrženy na samostatných, samostatně pracujících základech. Rozměry objektu v osách jsou 103,95 x 226 m. Maximální rozměr teplotně-deformačního bloku je 51,86 x 36,95 m. Relativní převýšení prvního patra 0.000 odpovídá absolutní převýšení +17,000. Stavba je dle konstrukčního řešení sloupo-stěnového systému. Spojení mezi sloupy a základem je tuhé. Pod celým objektem je suterén o výšce místnosti 1,7 m a 2,85 m po spodní část stropu. Rozteče nosných konstrukcí jsou variabilní od 4,0 do 8,0 m. Výška prvního podlaží je 4,06 m (mezi stropy), zbývající podlaží jsou 3,66 m, 3,76 m. Prostory montážní haly, sportovní haly a bazénové haly jsou dvouvýškové. Krytiny nad nimi jsou ocelové vazníky o rozpětí 22,01; 18,97; 16,6; 15,06; 13,1 m. Základ - monolitická železobetonová deska tloušťky 500 mm s relativním převýšením základny -2,640 a -3,790, třída betonu B25, W8, F150. Nosné monolitické železobetonové konstrukce: - suterénní stěny - monolitické, železobetonové obvodové stěny tl. 200 mm; vnitřní stěna 180 mm, třída betonu B25, W6, F150, třída výztuže A500C a A240. - sloupy o průřezu 500x500 mm; v suterénu z betonu třídy B25, W6, F150, v přízemí a výše B25, F75, třída výztuže A500C a A240. - podlahy - monolitické železobetonové desky tl. 240 mm s hlavicemi nad sloupy o celkové tloušťce 400 mm. Podél obrysu desek je uspořádán páskovací nosník. Stropy nad suterénem jsou z betonu třídy B25, W6, F150. Podlahy nad 1.NP a výše jsou z betonu třídy B25, F75, třídy výztuže A500C a A240. Nátěrové desky B25, F75. Výztuž desky je pletená, dlouhé tyče by měly být položeny s přesahem ne menším, než je požadováno. - podesty - monolitické, železobetonové. - schodišťová ramena – prefabrikovaná, železobetonová. - výtahová šachta je monolitická, železobetonová, oddělená od rámu dilatační spárou. Součástí budovy jsou dva bazény. Bazén o rozměrech vodní plochy 2x8 m je umístěn v osách Ya-BB/25-11. Bazénová mísa spočívá na základové desce prostřednictvím pylonů tloušťky 400 a 250 mm. Tloušťka stěn bazénu je 400 mm, dna 300 mm. Bazén o rozměrech vodní plochy 10x13 m je umístěn v osách Ya-BB/10-6. Bazénová mísa spočívá na základové desce prostřednictvím pylonů tloušťky 400 a 250 mm. Tloušťka stěn bazénu je 400 mm, dna 300 mm. Střecha objektu v osách E-P/3-7, Ya-VV/2-7, 10-13/AA-BB, 12-15/U-Sh, Zh-M/27-33 je prutová konstrukce tvořená ploché ocelové vazníky podepřené monolitickými železobetonovými sloupy. Prostorová tuhost rámu je zajištěna systémem vertikálních a horizontálních spojů spojujících pásy vazníků. Vazníky jsou podepřeny v úrovni horní pasce. Rozpětí vazníků 22,01; 18,97; 16,6; 15,06; 13,1 m. Při výpočtu plochých vazníků se předpokládá, že spoje v uzlech jsou kloubové, působení zatížení je rozložené a soustředěné. Vazníky jsou vyrobeny bez zkosení, s pásy a mříží z ohýbaných svařovaných profilů obdélníkových a čtvercových profilů v souladu s GOST 30245-2003. Konstrukční materiály horních a spodních pásnic příhradových nosníků, jakož i nosných výztuh jsou C345 v souladu s GOST 27772-2015, materiál výztuh je C255 v souladu s GOST 27772-2015. Projekt zajišťuje vodorovné a svislé spojení podél spodního a horního pásu vazníků, vyrobených z ohýbaných svařovaných profilů čtvercových profilů v souladu s GOST 30245-2003. Konstrukční materiály – C255 podle GOST 27772-2015. Spodní pás vazníku je sestaven pomocí přírubového spojení s předpjatými vysokopevnostními šrouby M30 40X "select" v souladu s GOST 32484.1-2013. Vysokopevnostní matice v souladu s GOST 32484.3-2013, vysokopevnostní podložky v souladu s GOST 32484.5-2013. Prvky přírubového spojení jsou sestaveny v přípravcích. Svařování příruby a připojené čtyřhranné trubky by mělo být prováděno mechanizovanou metodou a technologie svařování by měla zajistit minimální svařovací deformace přírub. Po svaření musí být vnější plochy přírub vyfrézovány. Tloušťka přírub po frézování nesmí být menší, než je uvedeno na výkresech KM nebo KMD. Všechna montážní zařízení a dočasné upevňovací prvky musí být po dokončení instalace odstraněny a jejich svařovací body musí být očištěny a opatřeny základním nátěrem. Po vyrovnání konstrukcí musí být matice trvalých šroubů zajištěny proti samovolnému vyšroubování instalací kontramatic. Při instalaci se konečné upevnění hlavních konstrukcí provádí po jejich pečlivém vyrovnání a narovnání. Po dobu prací musí být všechny ocelové konstrukce zabezpečeny proti ztrátě stability. Prvky uzavřené sekce musí mít na koncích zátky z plechu o tloušťce 4 mm. Štěrbiny v těchto prvcích musí být svařeny souvislými švy, aby se zabránilo vnikání vlhkosti do prvku. Všechny ocelové konstrukce musí být natřeny v souladu s pokyny SP 28.13330.2017. Kvalita laku musí odpovídat třídě V podle GOST 9.032-74. Krycí řešení je monolitická železobetonová deska tloušťky 200 mm na profilované podlaze třídy N114-750-1,0. Tovární spoje jsou svařované. Automatické nebo poloautomatické svařování podle GOST 8713-79* nebo GOST 14771-76 s metodami instrumentálního řízení. Montážní spoje jsou šroubované. Šrouby M16, M20 třída přesnosti B podle GOST 7798-70*, třída pevnosti 5.8, 8.8 podle GOST R ISO 898-1-2014 s tovární značkou a označením třídy pevnosti. Otvory pro šrouby M16 ∅19mm, pro šrouby M20 ∅23mm. Matice pro šrouby M16, M20, třída přesnosti B podle GOST ISD 8673-2014, třída pevnosti 8. Ploché podložky jsou akceptovány podle GOST 11371-78*. Příčná a podélná stabilita a tuhost objektu je zajištěna pevným sevřením sloupů do základů, přítomností tuhých monolitických podlahových disků a přítomností ztužujících jader pro schodiště. Tuhost spojů je zajištěna potřebnou délkou uložení výztužných prutů. Vodorovná zatížení jsou přerozdělována podlahovými kotouči mezi svislé sloupy sevřené v základu ve dvou směrech. Nosný konstrukční systém objektu je navržen tak, že svislé nosné sloupy jsou umístěny od základu nad sebou po celé výšce objektu. Výpočet celkové stability budovy a jejích pohybů, stanovení efektivního zatížení základů, stěn, podlah a dalších konstrukcí byl proveden pomocí programu Lyra CAD 2021, který provádí výpočty metodou konečných prvků.

Povolení

kategorie projekty na webu