Projekt sběrného místa sněhu pro příjem a likvidaci sněhových mas

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt sběrného místa sněhu

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $1,200.00
Sleva
Cena $1,200.00
Index: 27.164.256
Dokumentace: Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 703 MB
Formát souboru: * .pdf
Složení projektu:

stáhněte si složení projektu

Technické a ekonomické ukazatele
Technické ukazatele podle schématu organizace plánování pozemku
Oblast sběru sněhu
Plocha pozemku v rámci návrhu, m2: 166725,35
Zastavěná plocha včetně: m2: 41,02
Konstrukce VOC, m2: 5,37
Budova kontrolního bodu, m2: 35,65
Počet podlaží, podlaží: 1
Plocha úpravy, m2: 16684,33
Krycí plocha včetně: m2: 15953,88
A/b dlažba vozovky, m2: 13497,65
A/b krytina vozovky, m2: 57,27
Tištěná krytina, m2: 600,65
Betonová dlažba, m2: 803,50
Terénní úpravy, m2: 994,81
Plocha zabraná svahy, m2: 706,14
Plocha zabraná příkopem, m2: 24,31
Délka bočního kamene BR100.30.15, lm: 90,0
Délka bočního kamene BR100.30.18, lm: 17,0
Délka bočního kamene BR300.60.20 lm 447,0
Délka bočního kamene BR100.20.8, lm: 98,0
Oplocení, lm: 560,0
Délka vtoku dešťové vody, lm: 424,0
Příjezdová cesta
Plocha úpravy, m2: 2439,28
Krycí plocha včetně m2: 290,22
A/b dlažba vozovky, m2: 1366,02
A/b krytina vozovky, m2: 213,42
Terénní úpravy, m2: 710,78
Plocha zabraná svahy, délkové metry: 149,06
Délka bočního kamene BR100.30.15, lm: 320
Délka bočního kamene BR100.20.8, lm: 140

Informace o funkčním účelu objektu

Provoz sběrného místa sněhu je založen na způsobu ukládání sněhu s následným jeho přirozeným táním a vypouštěním rozbředlých vod do kanalizačních sítí. Sníh nasbíraný z ulic města je dopravován po silnici do sběrného místa sněhu, kde je vykládán a skladován. Základna místa má vodotěsný povlak. Kolem pozemku se vytváří násep. Sklápěče vjíždějí do areálu 8 m širokou bránou, poté podél vjezdu za kontrolním stanovištěm vjíždějí do areálu. Vedle brány je instalován stojan pro automatizovaný systém evidence vozidel. Během provozu sběrny sněhu v zimním období jsou brány u vjezdu otevřeny nepřetržitě. V létě zavřeno. Sníh přijíždějící na místo sběru sněhu k likvidaci je značně kontaminován úlomky a velké množství písku se hromadí ve sněhu a ukládá se na vozovkách. Po skončení zimního období je nutné provést opatření k vyčištění lokality od suti a odvozu odpadu na skládku. Po odstranění trosek musí být místo „zakonzervováno“. O možnosti využití lokality v létě pro jiné účely (například pro parkování osobních nebo nákladních vozidel) musí rozhodnout Zákazník společně s provozními organizacemi. Ukládání sněhu se provádí formováním sněhové skládky v podobě hranolu o výšce 8 m pomocí buldozeru. Pracovní plocha je rozdělena na dvě části – vykládací a plánovací. Když se po staveništi pohybují sklápěče, je vozidlům zakázán vjezd na rošty zakrývající podnosy. Ve vykládací zóně je sněhová hmota vykládána z sklápěčů, ve vyrovnávací zóně pracuje buldozer, který vyveze vyložený sníh na vrchol výsypky, čímž se výška výsypky zvýší na 8 m. Po naplnění zóny vykládky se sněhem se buldozer přesune do této zóny a začne tlačit sníh nahoru a vykládka se provádí na volném místě. Naplňování staveniště sněhem začíná na straně staveniště nejvzdálenější od vjezdu, postupně se ke vjezdu přibližuje, jak se plní kapacita staveniště. Výška radlice dosahuje 8 m, strmost svahů 1:1.5 Sklon v provozní oblasti buldozeru při odsunu sněhu je 1:3.

Řešení prostorového plánování

Úkolem projektu bylo navrhnout v rámci stávajícího plánování a svislého značení objekt určený pro příjem a odvoz sněhových mas v zimní sezóně. Hranice území jsou přijaty v souladu s územním plánem pozemku. Uspořádání plánovací organizace pozemku bylo vypracováno v souladu s projektovým zadáním na topografický průzkum v měřítku 1:500 s přihlédnutím k červeným čarám. Rozloha uvažovaného pozemku je 1.7 hektaru. Na území se nacházejí tyto objekty a stavby: - plocha pro uložení sněhu; - kontrolní bod; - bariéra - místo místních léčebných zařízení, včetně: - separátor písku - 2 ks; - odlučovač oleje - 2 ks; - průtokoměr; - studna s drtičem; - akumulační nádrž. Rozmístění budov a staveb je znázorněno na výkrese Schéma organizace plánování pozemku M 1:500 kód 76/13-PZU1.2. Po obvodu areálu jsou instalovány osvětlovací sloupy a oplocení typu EO-2 2000*2650*1000 s osazením brány na straně vjezdu do areálu a závory se stojanem pro čtení dat. Pro zachycení roztopené vody je instalována drenážní vanička typu Maxi DN110 - betonová s roštem. Voda je vypouštěna z van do dešťových kanalizačních studní umístěných po obvodu oblasti sběru sněhu. Vjezd na pozemek o šířce 8,0 m je navržen z ulice. Astronomický. Podle SanPIN 2.2.1/2.1.1.1200-03, oddíl 7.1.13, bod 5, je pásmo hygienické ochrany místních čistíren 50 m. Opatření k ochraně komunikace před sněhovými závějemi a padajícími zvířaty na ně nejsou zajištěna z důvodu umístění zařízení v zastavěném území. Stavba umělých staveb (mostů a mimoúrovňových křižovatek) v hranicích díla není zajištěna. Podle geologických průzkumů nebezpečné přírodní a geologické procesy uvnitř hranic

Konstruktivní rozhodnutí

Budova kontrolního bodu

Pro zamezení nadzvedávání byla slepá oblast tepelně izolována a zemina nahrazena 0.5 m. Prefabrikáty ze železobetonu. desky jsou přivařeny k zapuštěným dílům, položka 1. Každý železobeton plech musí být navařen minimálně na 2 hypotéky. Tím je zajištěna tuhost konstrukce. Pro tuto konstrukci jsou poskytovány prefabrikované monolitické mělké základové desky v souladu s GOST 21924.0-84, zajišťující prostorovou tuhost konstrukce. Desky jsou vyrobeny z betonu B25, W4, F200 tloušťky 170 mm, uloženého na pískovém loži (středně hrubý písek) tloušťky 500 mm. Objekt je jednopodlažní, obdélníkového tvaru, o celkových osových rozměrech 2,5 x 10,63 m, výška 3,215 m od úrovně. přistát. Budova kontrolního bodu je navržena tak, aby poskytovala kontrolu přístupu na území místa tání sněhu a poskytovala životní podmínky servisnímu personálu. Kontrolní stanoviště má následující prostory: vstupní zádveří – 3,8 m2; místnost ostrahy – 7.67 m2; technická místnost – 6.35 m2; bytové jádro se sprchovým koutem – 4,22 m2;

Základy pro sklolaminátové nádoby

Pro tuto podzemní stavbu byly navrženy monolitické základové desky zajišťující prostorovou tuhost konstrukce. Desky jsou z betonu B25, W8, F50 tloušťky 300 mm, položené na betonový přípravek (tloušťka 100 mm z betonu B7.5). Projekt počítá s pískovým polštářem (středně hrubý písek) o tloušťce 150 mm. Designovým rysem této konstrukce je možnost jejího plovoucí. Pro zamezení tohoto jevu se zhotovuje základová deska, jejíž rozměry se určují na základě zajištění potřebného zatížení. Tento výpočet viz příloha 1 V suchých obdobích tento základ zabraňuje sedání konstrukce. Tři vertikální a 5 horizontálních, sklolaminátových nádrží, které spočívají na železobetonových monolitických deskách.

Plán organizace úlevy

Horizontální a vertikální návrh uspořádání zařízení byl proveden v souladu s SNiP 2.07.01-89*, SNiP 2.05.02-85*, SNiP 3.06.06-85 a „Doporučení pro navrhování ulic a silnic ve městech a venkovských sídel” TsNIPI Ministerstvo výstavby Ruska 1994 a je uveden v grafické části kódu projektu 76/13-PZU.1 list 3. Stránka byla navržena v softwarovém balíku AutoCAD Civil 3D s přihlédnutím k inženýrsko- geologické, hydrologické a další poměry území. Příčný sklon podél příjezdové komunikace se předpokládá 20 ‰ a podél chodníku průmyslového objektu - 10 ‰. Pro úplnou bezpečnost před pronikáním kontaminované vody z tajícího sněhu za oblast sběru sněhu projekt předpokládá instalaci geomembrány z vysokohustotního polyethylenu o tloušťce 1,5 mm podél dna a svahů zemního žlabu, jakož i násep areálu o výšce 0,85m Svah náspu na straně pozemku je z monolitického betonu třídy B20W8F200. Po obvodu staveniště byly osazeny betonové boční kameny BR 300.60.20 o výšce 40 cm. Pro odvod vody z konstrukce vozovky byla položena drenáž z vlnitých trubek D = 110 mm obalených geotextilií Taypar SF-32 s drenáží vyvedenou do dešťových vrtů. Sklon drenáže kopíruje sklon žlabů. Drenážní potrubí se pokládá podél žlabu vozovky ve vzdálenosti 0,4 m od boku. Vertikální uspořádání oblasti sběru sněhu ve výkresu 76/13-PZU1.3 „Plán organizace odlehčení“.

Povolení

kategorie projekty na webu