Projekt demolice budovy

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt demolice 6-patrové budovy

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $135.00
Sleva
Cena $135.00
Index: 45.118.240
Dokumentace: Projektová dokumentace včetně odhadů a výsledků inženýrských průzkumů
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 409 MB
Formát souboru: *.dwg, upravitelné formáty
Názor odborníka: pozitivní
Technické a ekonomické ukazatele
Objem budovy, m3: 19 084,00
Zastavěná plocha, m2: 2998,90
Počet pater, patro: 6
Celková délka práce v měsících: 2,8

Vlastnosti budovy
Počet podlaží - 6 podlaží (včetně podkroví)
Technické a ekonomické ukazatele:
Celková plocha prostor – 2998,9 m2
Zastavěná plocha - 1004 m2
Stavební objem – 19084 m3
Popis designů:
Základy – pásová suť
Stěny jsou z hliněných cihel
Příčky – dřevěné,
Podlahy – na kovových trámech
Střecha – kovová na dřevěných krokvích
Podlahy – parkety, prkna, cement
Okenní otvory – dřevěné, dveřní otvory – dřevěné
Vnitřní úpravy – omítky, malby, tapety

Popis a zdůvodnění přijaté demoliční (demontážní) metody.

Je obvyklé provádět demontážní práce na základě smlouvy s jednosměnným provozním režimem - pracovní doba od 900 do 1800. Pro provádění speciálních demontážních prací jsou zapojeny specializované montážní organizace. Demontáž budovy je rozdělena do dvou etap:
1. Přípravné období – provedení souboru prací, včetně: vypracování projektu demontáže budovy; instalace oplocení staveniště s vybudováním pěší galerie v místech vyznačených v plánu stavby; zařízení pro mytí kol vozidel jedoucích po městských dálnicích (Moidodyr-K); uspořádání komunitního tábora; dodávka a příprava stavebních strojů, zařízení a mechanismů pro práci; odpojení stávajících inženýrských sítí (pokud nejsou připojeny v době zahájení prací) najíždějících k objektu (odpojení musí provést organizace, které mají inženýrské sítě na starosti). Odpojení musí být formalizováno aktem; instalace ochranných konstrukcí (z drceného kamene, železobetonových desek) v bezpečnostních zónách podzemních komunikací; organizace skladovacích prostor pro stavební odpad z demontáže; instalace signálního plotu podél hranice nebezpečné zóny z demontáže budov; montáž fasádního lešení na místě ruční demontáže; zajištění osvětlení pracovních prostor v souladu s normami osvětlení a dodržování pravidel požární a elektrické bezpečnosti; poskytování dočasných dodávek energie a vody; kontrola stavby technickou komisí složenou ze zástupce objednatele a zhotovitele k objasnění technického stavu konstrukčních prvků a připravenosti stavby k demontáži. Na základě výsledků kontroly sepíše protokol o kontrole; vypracování opatření pro případ mimořádných událostí a jejich koordinace se Zákazníkem; instalace informační tabule, plakátů a nápisů o bezpečnosti a požární bezpečnosti; vydání pracovního povolení pro vysoce rizikové práce odpovědnému dodavateli práce ve formě v souladu s SNiP 12.03.01 „Bezpečnost práce ve stavebnictví“ část I. K Na začátku hlavní doby prací musí být vyhotoven certifikát s pečetí hlavního inženýra objednatele o odpojení elektřiny z demontované budovy a odstranění městského nadzemního komunikačního vedení, televizních antén a kotevních drátů. Dokončení přípravných prací na staveništi musí být přijato podle zákona o provádění opatření bezpečnosti práce, vypracovaného v souladu s přílohou „I“ SNiP 12-01-2004*.
2. Hlavním obdobím jsou práce na demolici (demontáži) objektu a odvozu stavebního odpadu.
S ohledem na výsledky inspekce stavebních konstrukcí a vysoké požadavky na ochranu životního prostředí a zachování přilehlé budovy by práce na demontáži budovy měly být prováděny ruční demontáží a za použití složité mechanizace. Demontážní práce by měly být prováděny v následujícím pořadí: 1) demontáž a odstranění veškerých zdravotně technických instalací, plynovodů, elektroinstalace, komunikace a dalšího zařízení (tyto práce provádí objednatel před převodem objektů na zhotovitele); 2) demontáž okenních a dveřních výplní; 3) demontáž střechy a demontáž dřevěných střešních konstrukcí; 4) demontáž půdních desek v prostoru sousedícím s budovou domu č. 5; 5) provádění vertikálních pokut ve stěnách a stropech budovy podél hranic zaměstnání; 6) demontáž nadzemních konstrukcí objektu (podle obsazení); 7) demontáž podzemních konstrukcí budovy ne blíže než 3,0 od stěn budovy č. 5; 8) zateplení koncové stěny domu č. 5, přiléhajícího k objektu domu č. p. 110 lit. "G"; 9) obnova poškozených terénních úprav území. Demontážní práce by měly být prováděny pomocí rukojetí (v souladu se schématem demontáže budovy na stavebním plánu): 1 chapadlo – nápravy „4-5“ (ruční demontáž); 2 chapadla – nápravy „2-4“ (mechanizovaná demontáž); 3 chapadlo – osy „1-2“ (mechanizovaná demontáž). Pokud se objeví známky deformace, práce by měly být pozastaveny a měla by být přijata naléhavá opatření k zajištění (zpevnění) konstrukcí. Místa pro zajištění (zpevnění) konstrukcí, které jsou v nebezpečném stavu, jsou vyznačena v plánu prací po podrobné prohlídce objektu. Při demontáži by se mělo zabránit samovolnému zhroucení prvků, zejména směrem ven. 

Demontáž vnitřních inženýrských komunikací.

Před zahájením prací na demontáži inženýrských sítí je nutné odpojit inženýrské sítě od městských napájecích vedení. Zároveň je odváděna voda z ÚT, jsou demontovány vodoměry, plynoměry a elektroměry. Odpojují a demontují se i slaboproudé zařízení: telefonní síť a rádiová síť. Demontáž sanitárních systémů začíná odstraněním splachovacích nádrží, dřezů, umyvadel a toalet. Současně odstraňte vodní a uzavírací ventily. Před demontáží jsou radiátory ústředního topení odpojeny od potrubí a následně rozebrány na části o hmotnosti nepřesahující 80 kg, aby bylo možné je pohodlně přemisťovat. Při demontáži se potrubí z ocelových trubek rozpojí a odstraní se z nich upevnění na závitových spojích. Aby bylo zajištěno, že spojky, matice a tvarovky lze snadno odšroubovat, je potrubí poklepáno na spojích a těsnicí materiál je v případě potřeby spálen hořákem.
Potrubí z litinových trubek se demontuje po vytloukání hrdel a tvarovek. Pouze silně zkorodovaná ocelová potrubí, která nejsou vhodná pro další použití, a potrubí z olověných trubek se demontují ve velkých úsecích bez rozpojení ve spojích. Litinová potrubí se na místě přeruší bez utěsnění hrdel, pokud nejsou vhodná pro další použití. Demontáž vnitřní elektrické sítě začíná demontáží stínidel, zásuvek, vypínačů, zásuvek a elektrických rozvaděčů. Poté je kabeláž odstraněna. Elektrické vodiče každé místnosti jsou odříznuty od obecného systému a odstraněny samostatně. Slaboproudé kabely se odstraňují nikoli řezáním, ale protahováním skrz otvory ve stěnách. Takto odstraněné dráty se uhladí a navinou do cívek.

Ruční demontáž stavebních konstrukcí.

Demontáž okenních a dveřních bloků. Při demontáži okenních otvorů začněte s rámy, odtrhněte je z rámů pomocí stahováků hřebíků. Sklo vyjmuté z vazeb by mělo být uloženo svisle ve speciálních boxech. Parapetní desky se odstraňují po otlučení omítky. Odstraňte okenní blok, zbavený upevňovacích prvků, pomocí páčidel a spusťte jej dolů do vodorovné polohy uvnitř místnosti. Po vyjmutí výrobků (kliky, zámky atd.) demontujte dveřní výplně. Poté odstraňte dveřní křídlo, nejprve odstraňte obložení ze strany dveřního křídla. Dřevěnou krabici zajistěte deskami (dvě desky jsou proraženy pod úhlem 45° v horních rozích krabice, třetí vodorovně ve spodní části). Oddělte uvolněnou krabici od stěny pomocí páčidel. Demontáž střechy. Demontáž střechy se provádí ručně pomocí elektrického nářadí. Demontáž dřevěných krokví začíná po umístění provizorního inventárního plotu po celém obvodu demontované střechy, vytažení bezpečnostního lana, připevněného ke spolehlivým konstrukcím, pro zajištění bezpečnostních pásů. Demontáž střechy zahrnuje následující operace: odstranit pozinkovanou krytinu ze střešního plechu a demontovat opláštění ve směru od hřebene k okapu; pomocí páčidla a řezačky uvolněte horní vaznici, vzpěry, hřebeny a krokve od kovových spojovacích prvků (konzoly, šrouby, čepy); odstranit vzpěry; opatrně spusťte klády krokví dolů a poté je přesuňte do úložného prostoru; demontovat horní vaznici a střední pilíře. Při ruční demontáži krokví, před zahájením jejich řezání, je nutné pod ně umístit inventární kovové regály (nejméně 2 kusy na krokev). Při ruční demontáži krokví musí být každá krokev rozřezána na kusy dlouhé 2,0-2,5 m a odstraněna z budovy. Krokve jsou řezány na samostatné části od hřebene k okapu, když jsou řezané kusy odstraněny. Jejich prostorovou stabilitu zajišťuje skladový regál a zbývající upevňovací prvky opláštění (1 nebo 2 kusy). Po rozřezání části krokve se zbývající krokve v tomto úseku odřežou, přičemž odříznutý úsek nohy krokve podepře v závislosti na délce a hmotnosti řezané části jeden nebo dva pracovníci. Třetí pracovník musí vyčistit regál s inventářem. Následné operace pro řezání a čištění částí nohy krokve se provádějí podobně jako výše. Veškerý stavební odpad vzniklý při demontáži krokví a dalších střešních prvků se ukládá na podlahu podkroví s rozložením zatížení na podlahu dle technické zprávy o stavu a únosnosti konstrukcí podlah podkroví. Prvky z demontáže jsou ručně umístěny do kontejneru. Práce na demontáži příček se rozebírají pomocí páčidel a elektrických kladívek, po prvním odstranění šindele a páskování. Při demontáži rámově-oplášťových příček nejprve odstraňte část opláštění, odstraňte zásyp a poté odstraňte zbývající desky. Veškeré práce na demontáži příček se provádějí z inventárních snímatelných lešení. Při demontáži je nutné rámové opláštění příčky zalít vodou, aby se snížila prašnost. Práce na demontáži stropů by měly být prováděny v následujícím pořadí: demontovat příčky spadající do prostoru demontáže; na podkladní podlaze instalovat lešení s průběžnou podlahou minimálně 1,2 m pod podlahu, která má být demontována; Po demontáži podlah, odstranění zásypu a pilování demontujte stávající podlahové trámy. Před zahájením prací na demontáži stávajících konstrukcí je nutné zjistit jejich stav. Podlahy, jejichž pevnost je na pochybách, jsou před demontáží a během demontáže zajištěny stojany nebo rozpěrkami. Železobetonové podlahy se demontují pomocí sbíječek a perlíků, dokud se zcela nezhroutí na podlahu podkladového lešení. Odkrytá výztuž se vystřihne nůžkami-kleštěmi, pilkou nebo autogenem. Podlahové prvky složené na lešení jsou rozdrceny na malé přenosné části a odstraněny z budovy na nosítkách nebo skluzem zkonstruovaným pro vysypávání odpadu. Při demontáži trámových podlah je zakázáno demontovat všechny trámy na rukojeti. Pro zajištění prostorové tuhosti a stability objektu při úplné demontáži podlah je nutné zachovat každý čtvrtý nosník vetknutý do stěny. Demontáž kovových nosníků se provádí pomocí plynové řezačky z lešení instalovaného na podkladní podlaze. Materiály z demontáže jsou skladovány v kontejnerech (pytlích) na lešení nebo na nerozebrané podlaze (ne více než 150 kg/m2) a poté odvezeny z budovy (skluzem nebo ručně). Práce na demontáži schodů. Směr práce je shora dolů. Práce na demontáži schodů se provádějí z provizorní podlahy podepřené na podkladních plošinách a schůdcích. Demontované schodiště je rozděleno na sekce, z nichž každá obsahuje jednu podestu a jedno schodišťové rameno. Na každém chapači se postupně provádí celý cyklus práce.

Povolení

kategorie projekty na webu