Projekt demolice bytového domu

https://proekt.sx

Internetový obchod pro projekty opětovného použití

Košík je prázdný

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptej se nás! Máme archivy o velikosti 140 TB. Máme všechny moderní projekty opětovného použití a projekty renovace pro sovětské standardní budovy. Napište nám: info@proekt.sx


Projekt demolice bytového domu

Základní cena včetně DPH
Sleva
Cena $245.00
Sleva
Cena $245.00
Index: 16.113.203
Dokumentace: Projektová dokumentace bez odhadů a výsledků inženýrského průzkumu
Sekce: všechny sekce
Objem dat: 341 MB
Formát souboru: * .pdf
Názor odborníka: pozitivní
Demolice obytného domu
Projektová dokumentace s odhady a výsledky inženýrských průzkumů pro I. etapu výstavby - demontáž (bourání) bytového domu pro následnou výstavbu bytového domu

Technické a ekonomické ukazatele
Plocha pozemku (v hranicích území), m2: 11517,0
Budova k demolici
Stavební plocha lit.A /lit. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Stavební plocha: lit.A /lit. A1, m2: 5562,0/1340,0
Objem stavby (nadzemní část): lit. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Objem stavby (podzemní část): lit. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Počet podlaží: lit. A / lit. A1, patro: 5/2
Celková doba trvání demontáže budovy s přihlédnutím k přípravnému období, měsíce: 3
Maximální počet zaměstnanců, osob: 22
Odhadované náklady na úrovni základní ceny z roku 2001 (bez DPH)
Celkem: tisíc rublů: 4966,105
Stavební a instalační práce, tisíc rublů: 3512,444
Vybavení, tisíc rublů: -
Ostatní náklady, tisíce rublů: 1453,661
počítaje v to :
PIR, tisíc rublů: 294,001
vratné částky, tisíc rublů: 8,019
Odhadované náklady na aktuální cenové úrovni z května 2010 (včetně DPH)
Celkem: tisíc rublů: 30058,470
Stavební a instalační práce, tisíc rublů: 22269,383
Vybavení, tisíc rublů: -
Ostatní náklady, tisíce rublů: 7789,087
včetně:
PIR, tisíc rublů: 1100,873
DPH, tisíc rublů: 4132,396
vratné částky, tisíc rublů: 107,282

Architektonická a prostorová řešení

Demontovaná budova se nachází ve vnitroblokové zástavbě na straně ulice Turbinnaja. Obytný dům - r. 1931, podsklepený a půdní, proměnný počet podlaží: písmeno A - pětipatrová budova obdélníkového půdorysu, písmeno A1 - dvoupodlažní přístavba. Konstrukční řešení objektu je dvoupolové s podélnými nosnými stěnami. Celkové uspořádání je vícedílné s byty seskupenými kolem 9 schodišť. Základy objektu jsou pásová suť, stěny jsou zděné, podlahy mezi podlažími jsou na dřevěných trámech, střecha je plechová na dřevěných krokvích. Nebyla provedena komplexní generální oprava objektu. Objekt je v havarijním stavu, obývaný, odpojený od inženýrských sítí. Nadzemní a podzemní části objektu podléhají na základě závěru meziresortní komise demontáži (bourání). Po dokončení demoličních prací zůstává staveniště na úrovni terénu s oploceným územím až do zahájení nové výstavby. Demolice objektu je prováděna za účelem následné výstavby bytového domu.

Inženýrská zařízení, inženýrské sítě, inženýrská činnost

Podle specifikací je zajištěno odstranění elektrických sítí zpod staveniště. Byl odsouhlasen projekt odstranění sítí. Dle zadání bylo navrženo a zkolaudováno odstranění vnějšího osvětlení z prostoru budovy. V souladu s technickými specifikacemi je zajištěno odstranění hlavních vedení SKT. Projekt byl schválen Bylo plánováno odstranění komunikačních vedení zpod budovy, která je předmětem demolice. Před demolicí objektu je plánováno odpojení a demontáž všech stávajících vstupů a výstupů podle schémat odsouhlasených s vlastníky a provozními organizacemi. 6.1.3. Opatření k zajištění hygienické a epidemiologické pohody obyvatelstva a pracovníků: Podle sanitárního a epidemiologického závěru Úřadu federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem pro město, výsledky radiologického vyšetření pozemku a budov podléhajících demolici splňují požadavky SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09. Na základě výsledků půdních zkoušek na staveništi byl předložen sanitární a epidemiologický závěr Úřadu federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem ve městě. podle chemických, mikrobiologických a hygienicko-parazitologických ukazatelů (hloubka odběru 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), stanovení nesouladu mezi chemickými ukazateli půdy a státními hygienickými a epidemiologickými pravidly a standardy v hloubkách 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m. Půda v hloubkách 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m podle chemických ukazatelů patří do kategorie znečištění „extrémně nebezpečné“. Projektová dokumentace stanoví opatření pro manipulaci s kontaminovanými zeminami. Demolice bytového domu bude provedena v těsné blízkosti stávajících bytových domů s fasádami s okny orientovanými na staveniště. S ohledem na blízkost obytných budov budou veškeré práce prováděny pouze ve dne s maximálním využitím nízkohlučné techniky a zařízení. Pro zásobování staveniště elektřinou v denní době budou použity dieselové elektrárny značky SDMO v protihlukovém provedení. V noci bude osvětlení areálu a vytápění kabin realizováno z autonomních zdrojů napájených bateriemi. Je předloženo posouzení očekávaného vlivu hluku z demoličních prací na blízké bytové domy. Po celém obvodu lokality byly vybrány návrhové body, které umožnily vybrat optimální místo pro umístění stacionárních zařízení - dieselové elektrárny a kompresoru. Pro eliminaci jejich negativního vlivu na obytné místnosti okolních objektů byla navržena 4metrová souvislá clona se sklonem horní části směrem ke staveništi. Dostatečnost účinnosti stínícího účinku ve vztahu k pětipodlažnímu obytnému domu je potvrzena výpočtem. Pro snížení hluku je dodatečně navržen soubor speciálních opatření: provádění prací na hlučném zařízení od 9 do 17 hodin, omezení celkové doby provozu zařízení na 5 hodin denně, organizování pravidelných přestávek v délce 10-15 minut s úplným odstavení zařízení. Část „Projekt organizace demontáže“ byla vypracována v souladu s požadavky SanPiN 2.2.3.1384-03. Byla vyvinuta opatření pro organizaci staveniště a zajištění hygienických zařízení pro dělníky. Projektová dokumentace počítá se zajištěním všech pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky a ochrannými oděvy. Projektová dokumentace představuje posouzení vlivu demontážních prací na biotop a životní podmínky lidí. Opatření na ochranu životního prostředí uvedená v projektové dokumentaci umožňují zajistit hygienickou a epidemiologickou pohodu obyvatel okolních objektů a pracovníků při demontážních pracích při provádění projektovaných činností.

Organizace stavby

Projekt počítá s demolicí havarijního objektu včetně 5 podlažního objektu písmeno A o zastavěné ploše 1617,6 m2, výšce 15,9 m, suterénu h=2,0 m, a 2- patrový objekt písmeno A1 o výměře 345,2 m2, výšce 7,1 m a suterénu h=3,5 m. Stěny objektu jsou zděné, tloušťka 2,5 cihel, stropy jsou na dřevěných trámech umístěných mezi podélnými stěnami s přírubou. rozteče 1,1 m. Podélné stěny suterénu jsou betonové, příčné stěny zděné, strop suterénu je tvořen betonovými klenbami podepřenými podélnými stěnami a mezilehlým kovovým příčníkem na zděných mezipodpěrách. Suterén byl dříve využíván jako stavba civilní obrany. Základy budovy jsou pásové a suťové. Územní plán stavby byl zpracován v měřítku 1:500 na dobu demolice objektu se zohledněním prací přípravného období, oplocení staveniště, odpojení a přeložky průjezdních inženýrských sítí. Oplocení staveniště je vyrobeno z kovových profilů na dřevěných sloupcích vysokých 2,0 m s instalací pochozích ochozů a ochranných přístřešků v souladu s požadavky GOST 23407-78. Vjezd vozidel a stavební techniky na staveniště je zajištěn z ulice Sevastopolskaja, výjezd ze staveniště je zajištěn do ulice Turbinnaja s myčkou kol vozidel „Moidodyr-K4“ s přívodem recyklované vody. Vnitroareálové průchody jsou zajištěny pomocí provizorních příjezdových cest s povrchem z drceného kamene. Demontáž nadzemní části objektu je prováděna mechanicky pomocí bagru HITACHI-450 vybaveného vysokozdvižným výložníkem a výměnným zařízením - hydraulickými nůžkami. Demontáž podzemní části se provádí pomocí bagru HITACHI-350 s výměnným zařízením - vírníkem. Mechanizace stavebních prací je složitá. Provozní režim je dvousměnný. Stavební tábor s maximálním počtem zaměstnanců 15 osob je tvořen 2 inventárními chatami kontejnerového typu. Napájení je zajištěno z mobilní dieselové elektrárny o výkonu 25 kW. Celková doba výstavby s přihlédnutím k přípravnému období je 3 měsíce. Stavební odpad vzniklý při demontáži je odvážen specializovanou organizací na licencovanou skládku „Plant MPBO-2“ ve Volkhonskoye Shosse, budova 20. Jsou plně splněny požadavky na organizaci staveniště, ochranu práce a hygienu stavebních prací, způsoby provádění stavebních prací, způsoby přístrojové kontroly kvality stavby, opatření bezpečnosti práce a podmínky ochrany životního prostředí. Použití materiálů a mechanizačních prostředků uvedených v projektu je odůvodněno výpočty a podmínkami práce.

Povolení

kategorie projekty na webu