Kaivon vedenottoprojekti

https://proekt.sx

Verkkokauppa uusiokäyttöprojekteille

Ostoskori on tyhjä

Etkö löytänyt etsimääsi? Kysy meiltä! Meillä on 140 TB:n arkistoja. Meillä on kaikki nykyaikaiset uudelleenkäyttö- ja korjausprojektit Neuvostoliiton tasoisille rakennuksille. Kirjoittakaa meille: info@proekt.sx


Kaivon vedenottoprojekti

Perushinta arvonlisäveroineen
Alennushinta
Hinta $270.00
Alennus
Hinta $270.00
Indeksi: 84.157.226
Dokumentointi: Suunnittelu, työdokumentaatio sisältäen arviot ja teknisten selvitysten tulokset
Jaksot: kaikki osat
Tietojen määrä: 108 MB
Tiedosto muoto: *.pdf
Asiantuntijan mielipide: positiivinen
Varaa vesihuolto. Vesilaitoksen alueella sijaitsevat porausvedenottopaikat (etsintä- ja tuotantokaivot).

Pääomarakentamisen tekniset ja taloudelliset ominaisuudet
Kaavakaavan mukainen tontti, ha: 20,3823
Porausmenetelmä: iskuköysi
Kaivon syvyys, m: 85
Arvioitu dynaaminen vedenkorkeus kaivossa, m: 25
Käyttövirtaus, m3/vrk: 3600
Viiden pumppausaseman arvioitu teho, kVA: 171,5
Rakentamisen kokonaiskesto, kuukautta: 24
Rakennusalan työntekijöitä yhteensä, henkilöä: 17

Suunnitteluratkaisut

Suunnitellun vedenottopaikan tarkoitus on kaupungin varavesihuolto rauhanajan hätätilanteissa ja erityisaikana. Reiän vedenottoaukkojen toiminta normaalitilassa sisältää niiden säännöllisen pumppauksen. Pumppauslaitteiden pumppaustaajuus otetaan 1 kerran 3 kuukaudessa. Pumppauksen kesto on 1 päivä. Suunnittelutoimeksiannon mukaisesti kaikki vedenottoaukot on varustettu annosteluyksiköillä tankkerien tankkausta varten. Vedennostolaitteistoksi kuluttajien veden toimittamiseen asennetaan sähköiset pumppauskaivoyksiköt tuotemerkillä ETsV 10 - 120 - 60. Laitteen mukana toimitetaan: SUZ - 100 (30 - 100A) tyyppinen ohjaus- ja suoja-asema, VU , NU, ZSH-anturit, USK-tasoanturi -TE-2-100, jotka mahdollistavat täysin laitteiden ja tasojen toiminnan hallinnan. Signaalit pumppauslaitteiden hätäpysäytyksestä ja kaivojen hätäminimitason saavuttamisesta näkyvät FAC:n 1. hissin pumppuasemalla sijaitsevassa ohjauspaneelissa. Signaalin siirtoa varten hanke edellyttää ohjauskaapelin KVBbShv10x1,5mm2 asettamista jokaiselta pumppausasemalta kaivoon. Ohjauskaapelin asennus on esitetty kohdassa "Virransyöttöjärjestelmä". Suunniteltujen kaivon vedenottoaukkojen pumppauslaitteiden kytkeminen päälle ja pois, varavirtalähteeseen kytkentä tapahtuu manuaalisessa tilassa.

Yleiskatsaus

Vesihuoltoasema sijaitsee alueella vasemmalla rannalla joen yläpuolella olevalla tulvaterassilla. Pohjavesiesiintymän asemassa hyväksytty pohjamaan tutkittu alue on tunnistettu joen vasemman sivujoen haudatussa laaksossa, joka sisältää akviferoitujen, erittäin läpäisevien intermoreenisten hiekka-sora-kivi-esiintymien kompleksin. Esiintymän pohjavesivarantojen kehittäminen on suunniteltu toteutettavaksi "Kaupungin varavesihuollon järjestämisen tavoiteohjelma rauhanajan hätätilanteissa ja erityisaikana" toimenpiteiden toteuttamisen aikana. Suunniteltu vedenottosuunnitelma on viiden tuotantokaivon ryhmä (ottaen huomioon olemassa oleva kaivo), jotka sijaitsevat ICBC:n alueella. Neljä kaivoa toimii, yksi reservi. Jokaisen kaivon vuorokausivirtaama on 3600 m3/vrk ja suunnitellun vedenoton kokonaisvirtaama on 14400 mXNUMX/vrk. Tämä hanke sisältää neljän koekaivon porauksen vesilaitoksen alueelle. Suunniteltujen vedenottopaikkojen käyttötarkoituksen perusteella hätäajan kestoa ja pohjaveden laatua säätelee "Ohje juomavesijärjestelmän valmistelua ja käyttöä hätätilanteissa" M, 1991 (jäljempänä "Ohje"). Kokonaiskäyttöaika hätätilanteissa on enintään 2 vuotta (satunnaiset kytkennät huomioiden 25 vuotta), hätätilanteiden tiheydeksi oletetaan 1 kerta kuukaudessa. Hanke on laadittu ”Geologisen tutkimustyön hankkeiden ja arvioiden laatimisohjeet”, M., 1993 (Liite Roskomnedran määräykseen 22.11.93 nro 108) perusvaatimusten mukaisesti.

Veden lähde

Pohjavesiesiintymäalueen geologista osaa edustavat vendin, alakambrian ja kvaternaariajan sedimenttipeitekivet. Kotlinin horisontissa olevan vendin järjestelmän muodostaa alekivi- ja hiekkakivisarja, joissa on saven välikerroksia (Nizhnekotlinskaya-sarja) ja tiheitä savea, joissa on hiekkakivivälikerroksia (Verkhnekotlinskaya-sarja), joiden kokonaispaksuus on noin 200 metriä. Alemman Kambrian esiintymiä edustavat Lomonosovin ja Lontovan horisontit. Lomonosovin horisontti sijaitsee 95-100 metrin syvyydessä, ja se koostuu hiekkakivistä, joskus hiekasta, jossa on savikerroksia, joiden kokonaispaksuus on 10...15 m. Lontovskiy horisontti on homogeeninen kerros montmorilloniittisaveja, joiden väri on tyypillinen sinertävä (siniset savet), jonka paksuus on 60...70 m. Kvaternaariset kerrostumat edustavat jääkauden, interglasiaalisen ja jääkauden jälkeisiä komplekseja, joiden litologia ja paksuus ovat epäyhtenäisiä ja joiden paksuus on pääosin 30...50 m. Hautautuneiden laaksojen alueilla, jotka leikkaavat Alemman Kambrian kerrostuman paksuuden läpi, paksuus kasvaa 100 metriin tai enemmän. Kvaternaarien esiintymien täydellisessä osiossa erotetaan seuraavat muodostumat: Dneprimoreeni (g II dn) - lohkareita, joiden kokonaispaksuus on enintään 2...3 m; moreeni on laajalle levinnyt paikallisesti muinaislaaksoissa, joita edustaa jääkausi Dnepri-Moskovan muodostelmia (fll dn-ms - pääasiassa fluvioglasiaalista eri raekokoista hiekkaa (joskus sora-kivimateriaalia), jotka täyttävät haudatun laakson. Esiintymien paksuus vaihtelee muutamasta metristä (laakson sivuilla) 30...35 m (thalweg-osassa). Moskovan moreeni (g II ms) - lohkareita ja hiekkasaveja, joiden paksuus 2... 10 m. Monilla alueilla moreeni on kulunut. Mikulinsky-esiintymät (t III mk) - savet, savi, paikallisesti jakautuneet, Moskovan moreenin eroosion alueilla ne sijaitsevat suoraan Dnepri-Moskovan sedimenttien päällä. Mikulinon esiintymien paksuus esiintymäalueella on pääosin 2...7 m. Moskova-Valdain esiintymät (flg,l П-Ш ms-vd) - eri raekokoisia hiekkalinssejä savikerrostumien linsseillä, joiden kokonaispaksuus on 15...30 m. Luga-moreeni (g III vdlz) - lohkareita, paksuus 5...15 m. Moreeniesiintymien kompleksi: (lg ШЪ, IIV) - nauhasavi, savi, hiekka, paksuus 7...15 m. 

Hydrogeologiset olosuhteet

Tarkasteltavana olevan alueen hydrogeologisessa osassa erotetaan seuraavat pääakviferit ja kompleksit: pohjaveden horisontti; intermoraine kompleksi (koostuu ylemmistä ja alemmista intermorainehorisonteista); Lomonosov horisontti; GPohjavesihorisontti on jakautunut satunnaisesti ja rajoittuu pääasiassa nykyaikaisiin esiintymiin sekä ohuisiin hiekkaisiin välikerroksiin ylemmän kvaternaarisen esiintymän savi- ja savimaissa (g, lg Wb). Pohjaveden pohja on vallitsevalla syvyydellä 0.. .0,5 m. Pohjavettä syöttää ilmakehän sade; Intermoreenien akviferkompleksi rajoittuu muinaisiin haudattuihin laaksoihin, jotka ulottuvat pääasiassa leveyssuunnassa, ja sitä edustavat ylempi ja alempi intermoreenien horisontti, hydraulisesti toisiinsa, koska siinä ei ole jatkuvaa erottavaa savikerrosta. Ylempi intermoreenien pohjavesikerros (f lg, l П-Ш ms - vd) tarkasteltavana olevan alueen sisällä sijaitsee 15...35 metrin syvyydessä suoraan Lugan moreenin alla Moskovan moreenin savimuodostelmien alla. Vettä kantavia kiviä edustaa pääasiassa hieno- ja keskirakeinen hiekka, ja pohjavesikerroksen pohjassa on sora-kivisulkeumia. Ylemmän intermoreenihorisontin vesipitoisuudelle on ominaista kaivon ominaisvirtausnopeus 2,2... .2,8 l/s. Alempi intermoreenivesikerros (f II dn-ms) sijaitsee 60...85 metrin syvyydessä Moskovan moreeniesiintymien alla tai suoraan ylemmän intermoreenihorisontin alla Dneprin moreenin tai alakambrian saven lohkareiden alla. Vettä kantavia kiviä edustavat eri raekokoiset hiekkat, joiden paksuus vaihtelee muutamasta metristä horisontin rajojen lähellä 30...35 metriin muinaislaaksojen thalweg-osassa. Alueen horisontin vesimäärälle on ominaista kaivon ominaisvirtausnopeus jopa 3,9 l/s. Lomonosovin akvifer (С\ 1т) sijaitsee 80...90 metrin syvyydessä, sitä edustavat hiekkakivet, joskus hiekkat, joiden välikerroksilla on paksuutta 10.. ,15 m. Horisontin vesimäärä on hyvin alhainen, kaivojen ominaisvirtausnopeudet eivät yleensä ylitä litran sadasosia sekunnissa. Lomonosovin horisontilla ei ole tarkasteltavana olevan alueen sisällä käytännön merkitystä sen erittäin vähäisen vesimäärän vuoksi.

Metodologia ja työn laajuus. Malminetsintä- ja tuotantokaivojen tärkeimmät suunnitteluparametrit

Toimeksiannon mukaisesti suunnitellaan vesilaitoksen alueelle suunnitellun vedenoton paikalle porata neljä malminetsintä- ja tuotantokaivoa alempaan intermoraanien horisonttiin. Porausmenetelmä on iskuköysi. Kaivon syvyys - 85,0 m. Staattinen taso - 10,0 m. Ominaisvirtaus - 3,9 l/s. Käyttövirtaus - 150 m3600/tunti. (XNUMX m/vrk). Arvioitu dynaaminen vedenkorkeus kaivossa -25,0 m. PHanke sisältää kenttä- ja toimistotyötä. Kenttätyö sisältää: 4 etsintä- ja tuotantokaivon poraus; hydrogeologiset työt; kaivojen varustaminen vedennostolaitteilla; topografisten ja geodeettisten töiden suorittaminen. Kaivoja porataan iskuköysimenetelmällä UKS-22M-tyyppisillä koneilla maanäytteiden kera. Ensimmäinen poraushalkaisija on 600 mm, lopullinen - suunnittelusyvyydellä 85,0 m - 300 mm. Poraus suoritetaan: 0,0 - 17,0 metriä kärjellä D = 600 mm; 17,0 - 35,0 metriä kärjellä D = 500 mm; 35,0 - 60,0 metriä kärjellä D = 400 mm. 60,0 - 85,0 metriä kärjellä D = 300 mm. Maaperän näytteenottoväli on 3 m, mutta vähintään 1 näyte jokaisesta kerroksesta. Kaivojen poraukseen liittyy havaintoja läpikulkukivien litologisesta koostumuksesta ja paksuudesta, vedenpinnan sijainnista hyytelöimisen aikana. 

No suunnittelu

Suunnittelugeologisen osan mukaisesti otettiin käyttöön seuraava kaivon suunnittelu: Vaippaputkien 1. pylväs d=24" (johdin) on kiinni 17 m syvyyteen. Suu on kaivettu kaivolla, jonka pohjamitat ovat 1 x 1 m ja syvyys 1 m ja täytetään sementtilaastilla Sementin kovettuminen (OCC) - 3 päivää. Vaippaputkien 2. sarja d=20" kiinnitetään 35 metrin syvyyteen, minkä jälkeen putkien väliset sementaatiot suoritetaan 17,0-0,0 m välein ja sementtilietteen vapautuminen kaivon kärjestä. OZT - 3 päivää. 3. - päällysputkien d=16" työsäde kiinnitetään 60 m syvyyteen, minkä jälkeen pylväiden välinen sementointi 35,0-0,0 m välein ja sementtilietteen vapauttaminen kaivon kärjessä. WCC - 3 päivää. 4. - toimiva sarja koteloputkia d = 12" vedetään 85 metrin syvyyteen. 5. - suodatinpylväs d = 8", asennettu "piilotettuna" tiivisteholkkiin syvyysalueella 60-85 m. Suodatin, jonka halkaisija on 8" mm, kokonaispituus 25 m. Suodattimen yläpuolella oleva sokea osa on 5 m pitkä. Suodattimen työosan asennusväli määräytyy suunnittelugeologisen osan mukaan ja on 65. ..85 m. Suodattimen työosa on D8" putki, joka on rei'itetty pyöreillä rei'illä shakkitaulukuviolla ja jonka käyttöaste on 35%, kääritty ruostumattomalla teräslangalla. Suodattimen asennuksen jälkeen putkipylväs d=12" nostetaan 65 m syvyyteen samalla kun suodatinpilari täytetään soravälillä 85... .60 m. Seuraavaksi tehdään kaivon geofysikaaliset tutkimukset: gamma-, paksuus- ja lämpömittaus. Syvyys, kaivon suunnittelu ja suodatintyyppi säädetään porauksen aikana tuotantovesikerroksen todellisen geologisen leikkauksen ja hydrogeologisten parametrien mukaan. Kun suodatinkolonnin asennus on valmis, kaivo pumpataan porausreiän puhdistamiseksi poratun kiven hiukkasista.

Lupa

Категории projekteja sivustolla