Polityka prywatności

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


POLITYKA PRYWATNOŚCI

„01” maj 2022
Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszelkich informacji, które sklep internetowy www.proekt.sx znajdujący się w domenie www.proekt.sx mogą uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania ze strony sklepu internetowego, programów i produktów sklepu internetowego.
1. DEFINICJE POJĘĆ
1.1. W niniejszej Polityce Prywatności używane są następujące terminy:
1.1.1. „Administracja witryną sklepu internetowego (zwana dalej Administracją witryny)” – upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną, działający w imieniu www.proekt.sx, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także ustalają cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) dokonywane na danych osobowych.
1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – każda czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z użyciem lub bez użycia narzędzi automatyzacji na danych osobowych, w tym zbieranie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana) wyodrębnianie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem dla Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby uniemożliwić ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.
1.1.5. „Użytkownik strony sklepu internetowego (zwany dalej Użytkownikiem)” to osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca ze Strony sklepu internetowego.
1.1.6 „Pliki cookie” - niewielki kawałek danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.
1.1.7 „Adres IP” - unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przez IP.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Korzystanie przez Użytkownika ze strony sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać korzystania ze strony sklepu internetowego.
2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej sklepu internetowego www.proekt.sx. Sklep internetowy nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe podmiotów trzecich, do których Użytkownik może skorzystać z linków dostępnych na stronie sklepu internetowego.
2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje prawidłowości danych osobowych podanych przez Użytkownika na stronie sklepu internetowego.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji witryny sklepu internetowego do nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji witryny podczas rejestracji na stronie sklepu internetowego lub podczas składania zamówienia na zakup Towaru.
3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej sklepu internetowego www.proekt.sx w sekcji http://proekt.sx/index.php?option=com_virtuemart&view=cart i zawierać następujące informacje:
3.2.1. nazwisko, imię, patronim Użytkownika;
3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;
3.2.3. adres e-mail (e-mail);
3.3. Sklep internetowy chroni Dane przesyłane automatycznie podczas przeglądania jednostek reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):
• Adres IP;
• informacje zawarte w plikach cookies;
• informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym dostęp do wyświetlania reklam);
• czas dostępu;
• adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;
• Referrer (adres poprzedniej strony).
3.3.1. Wyłączenie obsługi plików cookies może skutkować brakiem dostępu do części serwisu sklepu internetowego wymagających autoryzacji.
3.3.2. Sklep internetowy zbiera statystyki dotyczące adresów IP osób odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych oraz kontroli legalności płatności finansowych.
3.4. Wszelkie inne dane osobowe, które nie zostały określone powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nie są rozpowszechniane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w paragrafach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA
4.1. Administracja strony sklepu internetowego może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego na stronie sklepu internetowego w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość z poziomu www.proekt.sx.
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu sklepu internetowego.
4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym przesyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Serwisu sklepu internetowego, świadczenia usług, przetwarzanie żądań i wniosków od Użytkownika.
4.1.4 Określanie lokalizacji użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
4.1.5. Potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych przekazane przez użytkownika.
4.1.6. Założenie konta do dokonywania zakupów, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.
4.1.7. Powiadomienia Użytkownika Strony Sklepu Internetowego o statusie Zamówienia.
4.1.8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie podatku lub ulgi podatkowej, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa do otrzymania przez Użytkownika linii kredytowej.
4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienckiego i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze Strony Sklepu Internetowego.
4.1.10. Udostępnianie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, newsletterów i innych informacji w imieniu Sklepu Internetowego lub w imieniu partnerów Sklepu Internetowego.
4.1.11. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
4.1.12. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron internetowych lub usług partnerów sklepu internetowego w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.
5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi do automatyzacji lub bez takich narzędzi.
5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Strony ma prawo przekazywać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na stronie sklepu internetowego „www. proekt.sx”, obejmujące dostawę Towaru.
5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie iw sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
5.4 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja witryny informuje użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
5.5 Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
5.6 Administracja witryny wraz z użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych użytkownika.
6. OBOWIĄZKI STRON
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. Podaj informację o danych osobowych niezbędnych do korzystania ze Strony internetowej sklepu internetowego.
6.1.2 Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.
6.2 Administracja strony jest zobowiązana:
6.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w ust. 4 niniejszej Polityki prywatności.
6.2.2 Upewnij się, że poufne informacje są poufne, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawaj, nie wymieniaj, nie publikuj ani nie ujawniaj w żaden inny sposób przekazywanych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem klauzul 5.2 i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.
6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.
6.2.4. Zablokuj dane osobowe związane z danym użytkownikiem od momentu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego prawnym przedstawicielem lub upoważnionym organem w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na czas weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
7.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. oraz 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.
7.2 W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:
7.2.1 Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.
7.2.2 Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację witryny.
7.2.3. Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Przed skierowaniem sprawy do sądu z roszczeniem w sprawie sporów powstałych w relacji pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej sklepu internetowego a Administracją Strony obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).
8.2 .Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.
8.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny stosuje się obowiązujące prawodawstwo Federacji Rosyjskiej.
9. DODATKOWE WARUNKI
9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.
9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej sklepu internetowego, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.
9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować do https://proekt.sx/contacts/contactus.html
9.4. Aktualna Polityka Prywatności zamieszczona jest na stronie pod adresem https://proekt.sx/contacts/policy1.html

Zaktualizowano „01” z maja 2022 r

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie