Projekt punktu odbioru śniegu służącego do odbioru i utylizacji mas śnieżnych

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt punktu zbiórki śniegu

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $1,200.00
Zniżka
Cena $1,200.00
Indeks: 27.164.256
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 703 MB
Format pliku: * .pdf
Skład projektu:

pobierz skład projektu

Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
Wskaźniki techniczne zgodnie ze schematem organizacji planistycznej działki
Miejsce gromadzenia śniegu
Powierzchnia działki w granicach projektu, m2: 166725,35
Powierzchnia zabudowy w tym: m2: 41,02
Struktury LZO, m2: 5,37
Budynek punktu kontrolnego, m2: 35,65
Podłogi, piętro: 1
Powierzchnia ulepszeń, m2: 16684,33
Powierzchnia krycia, w tym: m2: 15953,88
A/b nawierzchnia jezdni, m2: 13497,65
A/b pokrycie chodnika, m2: 57,27
Pokrycie z nadrukiem, m2: 600,65
Powłoka betonowa, m2: 803,50
Architektura krajobrazu, m2: 994,81
Powierzchnia zajmowana przez stoki, m2: 706,14
Powierzchnia zajmowana przez rów, m2: 24,31
Długość kamienia bocznego BR100.30.15, mb: 90,0
Długość kamienia bocznego BR100.30.18, mb: 17,0
Długość kamienia bocznego BR300.60.20 mb 447,0
Długość kamienia bocznego BR100.20.8, mb: 98,0
Ogrodzenie, mb: 560,0
Długość tacy deszczowej, mb: 424,0
Podjazd
Powierzchnia ulepszeń, m2: 2439,28
Powierzchnia powłoki, w tym m2: 290,22
A/b nawierzchnia jezdni, m2: 1366,02
A/b pokrycie chodnika, m2: 213,42
Architektura krajobrazu, m2: 710,78
Powierzchnia zajmowana przez stoki, mb: 149,06
Długość kamienia bocznego BR100.30.15, mb: 320
Długość kamienia bocznego BR100.20.8, mb: 140

Informacja o przeznaczeniu użytkowym obiektu

Działanie punktu odbioru śniegu opiera się na sposobie magazynowania śniegu, a następnie jego naturalnego topienia i odprowadzania roztopowych wód do sieci kanalizacyjnych. Śnieg zebrany z ulic miast dostarczany jest transportem drogowym na miejsce odbioru śniegu, gdzie jest rozładowywany i magazynowany. Podstawa witryny posiada wodoodporną powłokę. Wokół placu wykonywany jest wał. Wywrotki wjeżdżają na teren przez bramę o szerokości 8 m, następnie wjazdem za punktem kontrolnym wjeżdżają na teren budowy. Przy bramie zamontowane jest stanowisko do automatycznego systemu rozliczania pojazdów. W okresie funkcjonowania punktu odśnieżania w okresie zimowym bramy przy wjeździe są otwarte całą dobę. Zamknięte latem. Śnieg docierający do miejsca zbiórki w celu usunięcia jest w znacznym stopniu zanieczyszczony gruzem, a duża ilość piasku gromadzi się w śniegu i osadza się na drogach. Po zakończeniu okresu zimowego należy przeprowadzić działania mające na celu oczyszczenie terenu z gruzu i wywiezienie odpadów na składowisko. Po oczyszczeniu gruzu miejsce należy „zablokować”. O możliwości wykorzystania terenu w okresie letnim do innych celów (na przykład do parkowania samochodów osobowych lub ciężarowych) Klient musi zdecydować wspólnie z organizacjami obsługującymi. Magazynowanie śniegu odbywa się poprzez utworzenie wysypiska śniegu w postaci pryzmatu o wysokości 8 m za pomocą spychacza. Obszar pracy podzielony jest na dwie części – strefę rozładunku i strefę planowania. Gdy po terenie poruszają się wywrotki, zabrania się wjazdu pojazdów na kraty zakrywające tace. W strefie rozładunku następuje rozładunek masy śnieżnej z wywrotek, w strefie planowania pracuje spychacz, który przesuwa wyładowany śnieg na górę wysypiska, podnosząc wysokość wysypiska do 8 m. w wolnej przestrzeni. Wypełnianie terenu śniegiem rozpoczyna się od strony znajdującej się najdalej od wejścia, stopniowo zbliżając się do wejścia w miarę zapełniania się miejsca. Wysokość wysypiska sięga 8 m, nachylenie zboczy wynosi 1:1.5. Nachylenie w rejonie pracy spychacza podczas usuwania śniegu wynosi 1:3.

Rozwiązania w zakresie planowania przestrzeni

Zadaniem projektowym było zaprojektowanie obiektu w istniejącym układzie zagospodarowania i oznakowania pionowego służącego do przyjmowania i zagospodarowania mas śnieżnych w okresie zimowym. Granice terytorium ustala się zgodnie z planem urbanistycznym działki. Schemat organizacji planistycznej działki został opracowany zgodnie z zadaniem projektowym na podstawie badania topograficznego w skali 1:500 z uwzględnieniem linii czerwonych. Powierzchnia rozważanego terenu wynosi 1.7 hektara. Na terytorium znajdują się następujące obiekty i budowle: - miejsce do przechowywania śniegu; - punkt kontrolny; - bariera - lokalizacja lokalnych zakładów przetwarzania, w tym: - separator piasku - 2 szt.; - separator oleju - 2 szt.; - przepływomierz; - studnia z kruszarką; - Zbiornik. Układ budynków i budowli przedstawiono na rysunku Schemat organizacji planistycznej działki M 1:500 kod 76/13-PZU1.2. Słupy oświetleniowe i ogrodzenie typu EO-2 2000*2650*1000 instalowane są wzdłuż obwodu terenu, instalując bramę od strony wjazdu na obiekt oraz szlaban ze stanowiskiem do odczytu danych. Do gromadzenia roztopionej wody montowana jest taca drenażowa typu Maxi DN110 – betonowa z rusztem. Woda z tac odprowadzana jest do studzienek burzowych zlokalizowanych na obwodzie obszaru odśnieżania. Wjazd na działkę o szerokości 8,0 m zaprojektowano od strony ulicy. Astronomiczny. Zgodnie z SanPIN 2.2.1/2.1.1.1200-03 ust. 7.1.13 s. 5 strefa ochrony sanitarnej Lokalnej Oczyszczalni wynosi 50 m. Ze względu na położenie obiektu na terenie zabudowanym nie przewiduje się środków zabezpieczających drogę przed zaspami śniegu i spadającymi na nią zwierzętami. Nie przewiduje się budowy sztucznych obiektów (mostów i węzłów komunikacyjnych) w granicach robót. Według badań geologicznych w granicach występują niebezpieczne procesy naturalne i geologiczne

Konstruktywne decyzje

Budynek punktu kontrolnego

Aby zapobiec falowaniu, ślepy obszar zaizolowano termicznie, a ziemię zastąpiono 0.5 m. do osadzonych części przyspawane są blachy poz.1. Każdy żelbetowy płyta musi być przyspawana do co najmniej 2 hipotek. Zapewnia to sztywność konstrukcji. W przypadku tej konstrukcji dostarczane są prefabrykowane monolityczne płytkie płyty fundamentowe zgodnie z GOST 21924.0-84, zapewniające przestrzenną sztywność konstrukcji. Płyty wykonane są z betonu B25, W4, F200 o grubości 170 mm, układanego na podsypce piaskowej (piasek średniogruby) o grubości 500 mm. Budynek jest parterowy, ma kształt prostokąta, gabaryty w osiach wynoszą 2,5 x 10,63 m, wysokość od poziomu 3,215 m. ziemia. Budynek punktu kontrolnego ma na celu zapewnienie kontroli dostępu na teren miejsca topnienia śniegu i zapewnienie warunków życia pracownikom. Punkt kontrolny ma następujące założenia: przedpokój wejściowy - 3,8 m2; pomieszczenie ochrony – 7.67 m2; pomieszczenia gospodarcze - 6.35 m2; węzeł sanitarny z prysznicem – 4,22 m2;

Fundamenty pod pojemniki z włókna szklanego

Dla tej podziemnej konstrukcji zaprojektowano monolityczne płyty fundamentowe, które zapewniły przestrzenną sztywność konstrukcji. Płyty wykonane są z betonu B25, W8, F50 o grubości 300 mm, ułożonego na przygotowaniu betonowym (beton B100 o grubości 7.5 mm). W projekcie przewidziano poduszkę z piasku (piasek średniej wielkości) o grubości 150 mm. Cechą konstrukcyjną tej konstrukcji jest możliwość jej wzniesienia. Aby zapobiec temu zjawisku wykonywana jest płyta fundamentowa, której wymiary ustala się na podstawie zapewnienia niezbędnego ciężaru. Aby zapoznać się z tymi obliczeniami, patrz Załącznik 1. W okresie suchym podkład ten zapobiega osiadaniu konstrukcji. Trzy pionowe i 5 poziomych zbiorników z włókna szklanego, spoczywających na żelbetowych płytach monolitycznych.

Plan organizacji pomocy

Projekt planowania poziomego i pionowego obiektu został wykonany zgodnie z SNiP 2.07.01-89 *, SNiP 2.05.02-85 *, SNiP 3.06.06-85 oraz „Zalecenia dotyczące projektowania ulic i dróg miast i osiedla wiejskie” TsNIPI Ministerstwa Budownictwa Rosji 1994 i jest przedstawiony w części graficznej kodu projektu 76/13-PZU.1 arkusz 3. Strona została zaprojektowana w pakiecie oprogramowania AutoCAD Civil 3D z uwzględnieniem inżynierii -geologiczne, hydrologiczne i inne warunki terenowe. Przyjmuje się, że nachylenie poprzeczne drogi dojazdowej wynosi 20 ‰, a wzdłuż chodnika budynku przemysłowego 10 ‰. Dla całkowitego zabezpieczenia przed przedostawaniem się zanieczyszczonej wody roztopowej poza obszar gromadzenia się śniegu, projekt przewiduje montaż geomembrany z polietylenu dużej gęstości o grubości 1,5 mm wzdłuż dna i skarp niecki ziemnej oraz nasyp o powierzchni 0,85 m Spadek nasypu od strony budowy wykonany jest z betonu monolitycznego klasy B20W8F200. Wzdłuż obwodu placu ułożono betonowe kamienie boczne BR 300.60.20 o wysokości 40 cm. W celu odprowadzenia wody z konstrukcji nawierzchni ułożono drenaż z rur falistych D=110 mm owiniętych geowłókniną Taypar SF-32 z drenażem odprowadzanym do studni deszczowych. Nachylenie drenażu odpowiada nachyleniu tac. Rury drenażowe układa się wzdłuż korytka jezdni w odległości 0,4 m od boku. Układ pionowy miejsca odśnieżania na rysunku 76/13-PZU1.3 „Plan organizacji odśnieżania”.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie