Projekt rozbiórki budynku

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt rozbiórki 6-kondygnacyjnego budynku

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $135.00
Zniżka
Cena $135.00
Indeks: 45.118.240
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa zawierająca kosztorysy i wyniki badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 409 MB
Format pliku: *.dwg, formaty edytowalne
Opinia eksperta: pozytywny
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
Kubatura budynku, m3: 19 084,00
Powierzchnia zabudowy, m2: 2998,90
Piętra, piętra: 6
Całkowity czas pracy, miesiące: 2,8

Charakterystyka budynku
Piętra - 6 pięter (w tym poddasze)
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne:
Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 2998,9 m2
Powierzchnia zabudowy - 1004 m2
Kubatura konstrukcyjna - 19084 m3
Opis konstrukcji:
Fundamenty - taśma gruzowa
Ściany wykonano z cegieł glinianych
Przegrody - drewniane,
Stropy - na belkach metalowych
Dach - metalowy na krokwiach drewnianych
Podłogi - parkiet, deska, cement
Otwory okienne - drewniane, drzwiowe - drewniane
Wykończenie wnętrz - tynki, farby, tapety

Opis i uzasadnienie przyjętej metody rozbiórki (demontażu).

Zwyczajowo prace demontażowe prowadzi się w sposób kontraktowy, w trybie jednozmianowym - godziny pracy od 900:1800 do XNUMX:XNUMX. W produkcję specjalnych prac demontażowych zaangażowane są wyspecjalizowane organizacje montażowe. Rozbiórkę budynku dzielimy na dwa okresy:
1. Okres przygotowawczy – wykonanie zestawu prac obejmującego: opracowanie projektu wykonania robót do rozbiórki budynku; montaż ogrodzenia budowy z chodnikiem dla pieszych w miejscach wskazanych na planie budowy; urządzenie do mycia kół pojazdów poruszających się po autostradach miejskich (Mojdodyr-K); organizacja obozu społecznego; dostawa i przygotowanie maszyn budowlanych, urządzeń i mechanizmów do pracy; odłączenie istniejących sieci inżynieryjnych (jeżeli nie zostaną odłączone w momencie rozpoczęcia prac) odpowiednich dla budynku (wyłączenie powinno przeprowadzić organizacje odpowiedzialne za sieci inżynieryjne). Odłączenie musi zostać sformalizowane w drodze ustawy; rozmieszczenie konstrukcji ochronnych (z tłucznia, płyt żelbetowych) w strefach bezpieczeństwa obiektów podziemnych; organizacja miejsc składowania odpadów budowlanych z demontażu; montaż płotu sygnalizacyjnego wzdłuż granicy strefy zagrożenia przed rozbiórką budynków; montaż rusztowania elewacyjnego w miejscu ręcznego demontażu; zapewnienie oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z normami oświetleniowymi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i elektrycznego; zapewnienie tymczasowego zasilania i zaopatrzenia w wodę; oględziny budynku przez komisję techniczną składającą się z przedstawiciela Zamawiającego i wykonawcy w celu ustalenia stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, gotowości budynku do rozbiórki. Na podstawie wyników kontroli sporządzić protokół z kontroli; opracowanie środków na wypadek sytuacji awaryjnych i ich koordynacja z Klientem; montaż tablicy informacyjnej, plakatów i napisów dotyczących BHP i PPOŻ; wydanie odpowiedzialnemu wykonawcy zezwolenia na pracę o podwyższonym ryzyku w formie zgodnej z SNiP 12.03.01 „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” część I. K Na początku głównego okresu prac należy sporządzić zaświadczenie z pieczątką głównego inżyniera Klienta stwierdzające, że w rozbieranym budynku odłączono prąd oraz zdjęto napowietrzne linie komunikacji miejskiej, anteny telewizyjne i odciągi. Zakończenie prac przygotowawczych na budowie należy odebrać zgodnie z ustawą o wdrażaniu środków bezpieczeństwa pracy, sporządzoną zgodnie z załącznikiem „I” do SNiP 12-01-2004*.
2. Okres główny - prace przy rozbiórce (rozbiórce) budynku i usunięciu odpadów budowlanych.
Biorąc pod uwagę wyniki oględzin konstrukcji budowlanych oraz wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska i zachowania pobliskiego budynku, demontaż budynku należy przeprowadzić poprzez demontaż ręczny i przy użyciu zintegrowanej mechanizacji. Prace demontażowe należy wykonywać w następującej kolejności: 1) demontaż i usunięcie wszelkich urządzeń sanitarnych, gazociągów, przewodów elektrycznych, łączności i innego sprzętu (prace te wykonuje Klient przed przekazaniem budynków wykonawcy); 2) demontaż wypełnień okiennych i drzwiowych; 3) demontaż dachu i demontaż drewnianych konstrukcji dachowych; 4) demontaż stropów poddaszy na terenie przyległym do budynku domu nr 5; 5) wykonanie linii pionowych w ścianach i stropach budynku wzdłuż granic działek; 6) demontaż konstrukcji naziemnych budynku (w odcinkach); 7) demontaż konstrukcji podziemnej budynku w odległości nie mniejszej niż 3,0 od ścian budynku domu nr 5; 8) docieplenie ściany czołowej domu nr 5, przylegającego do budynku domu nr 110 lit. "G"; 9) przywrócenie naruszonej architektury krajobrazu. Prace rozbiórkowe należy wykonywać według uchwytów (zgodnie ze schematem rozbiórki budynku na planie ogólnym budowy): 1 przechwytywanie - osie „4-5” (demontaż ręczny); 2 przechwytywanie - osie „2-4” (demontaż zmechanizowany); 3 przechwytywanie - osie „1-2” (demontaż zmechanizowany). W przypadku pojawienia się oznak odkształceń należy przerwać prace i podjąć pilne działania w celu naprawy (wzmocnienia) konstrukcji. Miejsca mocowania (wzmocnienia) konstrukcji w stanie niebezpiecznym wskazane są w projekcie wykonania robót po szczegółowym oględzinach budynku. Podczas demontażu należy unikać samoistnego zapadania się elementów, zwłaszcza na zewnątrz. 

Demontaż wewnętrznej komunikacji inżynierskiej.

Przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem komunikacji inżynierskiej konieczne jest odłączenie sieci inżynieryjnych od komunikacji miejskiej. Jednocześnie spuszczana jest woda z instalacji CO, demontowane są wodomierze, liczniki gazu i energii elektrycznej. Wyłączane i demontowane są także urządzenia niskiego napięcia: sieć telefoniczna i sieć radiowa. Demontaż instalacji sanitarnych rozpoczynamy od demontażu spłuczek, zlewozmywaków, umywalek, muszli klozetowych. Jednocześnie zdejmij złączkę wodną i kurki odcinające. Przed demontażem grzejniki C.O. odłącza się od rurociągów, a następnie rozkłada na sekcje o masie nie przekraczającej 80 kg, tak aby wygodnie było je przenosić. Podczas demontażu rurociągi wykonane z rur stalowych są rozłączane i usuwane są z nich łączniki w miejscach połączeń gwintowych. W celu łatwego odkręcenia złączy, nakrętek i napędów rurociąg jest ostukiwany na złączach, a materiał uszczelniający, w razie potrzeby, wypalany za pomocą palnika.
Rurociągi wykonane z rur żeliwnych demontujemy po doszczelnieniu kielichów i kształtek. W powiększonych ogniwach demontuje się jedynie mocno skorodowane rurociągi stalowe, które nie nadają się do dalszej eksploatacji oraz rurociągi wykonane z rur ołowianych, bez rozdzielania na skrzyżowaniach. Rurociągi żeliwne rozbijamy na miejscu bez zatykania kielichów, pod warunkiem, że nie nadają się do dalszej eksploatacji. Demontaż wewnętrznej sieci elektrycznej rozpoczyna się od demontażu lamp sufitowych, wkładów, przełączników, gniazdek, rozdzielnic elektrycznych. Następnie okablowanie jest demontowane. Przewody elektryczne każdego pomieszczenia są odcięte od wspólnej instalacji i usuwane oddzielnie. Kable niskiego napięcia usuwa się bez przecinania, lecz poprzez przeciągnięcie ich przez otwory w ścianach. Usunięte w ten sposób druty są wygładzane i zwijane w cewki.

Ręczny demontaż konstrukcji budowlanych.

Demontaż bloków okiennych i drzwiowych. Demontaż otworów okiennych rozpoczynamy od opasek, wyrywając je z skrzynek za pomocą ściągaczy do gwoździ. Wyjęte z opraw szkło przechowuj pionowo w specjalnych pudełkach. Po tynkowaniu zdejmuje się deski okienne. Pustkę okienną pozbawioną łączników należy zdemontować za pomocą łomów, opuszczając ją do pozycji poziomej wewnątrz pomieszczenia. Po wyjęciu produktów (klamki, zamki itp.) zdemontować wypełnienia drzwi. Następnie zdejmij skrzydło drzwi, po zdjęciu tapicerki, z boku skrzydła drzwi. Odpiąć drewnianą skrzynkę z deskami (dwie deski przebijają się pod kątem 45° w górnych rogach skrzynki, trzecia - poziomo w jej dolnej części). Oddziel niezamocowaną skrzynkę od ściany za pomocą łomów. Demontaż dachu. Demontaż dachu odbywa się ręcznie za pomocą narzędzia zelektryfikowanego. Demontaż krokwi drewnianych rozpoczyna się po ustawieniu tymczasowego ogrodzenia inwentaryzacyjnego na całym obwodzie demontowanego dachu, przeciągnięciu liny zabezpieczającej, przymocowanej do niezawodnych konstrukcji, służącej do mocowania pasów bezpieczeństwa. Demontaż dachu obejmuje następujące operacje: usuń powłokę z ocynkowanej blachy dachowej i zdemontuj skrzynię w kierunku od kalenicy do okapu; odczepić bieg górny, rozpórki, stojaki i krokwie od metalowych elementów złącznych (wsporników, śrub, kołków) za pomocą łomu i przecinarki; usuń aparat ortodontyczny; ostrożnie opuść kłody krokwi, a następnie przenieś je do miejsca przechowywania; zdemontować bieg górny i regały środkowe. Podczas ręcznego demontażu krokwi, przed rozpoczęciem ich piłowania, należy podłożyć pod nie metalowe stojaki inwentarzowe (co najmniej 2 sztuki na krokwi). Przy ręcznym demontażu krokwi każdą krokwię należy pociąć na kawałki o długości 2,0-2,5 m i usunąć z budynku. Krokwie są cięte na osobne części od kalenicy do okapu po usunięciu wyciętych kawałków. Ich stabilność przestrzenną zapewnia regał inwentarzowy oraz pozostałe elementy mocujące skrzynię (1 lub 2 szt.). Po przepiłowaniu części nogi krokwi, w tym odcinku docina się pozostałe krokwie, przy czym odcięty odcinek nogi krokwi podpiera w zależności od długości i ciężaru odciętej części przez jednego lub dwóch pracowników. Trzeci pracownik musi usunąć regał magazynowy. Kolejne operacje piłowania i czyszczenia części nogi krokwi przeprowadza się analogicznie do powyższego. Wszystkie odpady budowlane powstałe podczas demontażu krokwi i innych elementów dachu składuje się na podłodze poddasza z rozłożeniem obciążenia na podłogę zgodnie z protokołem technicznym dotyczącym stanu i nośności konstrukcji podłogi poddasza. Elementy z demontażu ręcznie układane są w kontenerze. Demontaż przegrody odbywa się za pomocą łomów i młotków elektrycznych, po usunięciu gontów i pasowaniu. Przy demontażu przegród osłoniętych ramą należy najpierw usunąć część poszycia, usunąć zasypkę, a następnie usunąć resztę desek. Wszelkie prace związane z demontażem przegród wykonywane są z rusztowań przestawnych inwentaryzacyjnych. Podczas demontażu przegrody osłonięte ramą należy zwilżyć wodą, aby zmniejszyć zapylenie. Prace przy demontażu sufitów prowadzone są w następującej kolejności: zdemontować przegrody, które wchodzą w obszar demontażu; na parterze zamontować rusztowanie z podłogą pełną co najmniej 1,2 m poniżej demontowanej podłogi; po demontażu stropów, usunięciu zasypki i opiłowaniu należy zdemontować istniejące belki stropowe. Przed rozpoczęciem prac związanych z demontażem istniejących konstrukcji należy określić ich stan. Zakładki, których wytrzymałość jest wątpliwa, przed demontażem i na czas demontażu, mocuje się za pomocą stojaków lub przekładek. Stropy żelbetowe demontuje się za pomocą młotów pneumatycznych i młotów kowalskich, aż do całkowitego zapadnięcia się na podłogę znajdującego się pod nimi rusztowania. Zbrojenie gołe wycina się szczypcami, piłami do metalu lub autogenicznym. Elementy podłogi opadnięte na podłogę rusztowania są rozdrabniane na drobne, nadające się do transportu części i usuwane z budynku na noszach lub wzdłuż rynny przystosowanej do zrzucania gruzu. Podczas demontażu stropów belkowych zabrania się demontażu wszystkich belek znajdujących się na uchwycie. Należy zachować co czwartą belkę osadzoną w ścianie, aby zapewnić sztywność przestrzenną i stabilność budynku po całkowitym demontażu stropów. Demontaż belek metalowych odbywa się za pomocą przecinarki gazowej z rusztowań zainstalowanych na podłodze. Materiały z demontażu składowane są w pojemnikach (workach) na rusztowaniach lub na nierozbieranych podłogach (nie więcej niż 150 kg/m2), a następnie usuwane z budynku (zsypem lub ręcznie). Prace rozbiórkowe drabin. Kierunek pracy jest od góry do dołu. Prace przy demontażu schodów prowadzone są z tymczasowej podłogi wspartej na dolnych podestach i stopniach. Zdemontowana klatka schodowa podzielona jest na uchwyty, z których każdy zawiera jeden podest i jeden bieg schodów. Na każdym uchwycie cały cykl pracy wykonywany jest sekwencyjnie.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie