Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych

https://proekt.sx

Sklep internetowy z projektami ponownego wykorzystania

wózek jest pusty

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Zapytaj nas! Mamy archiwa o wielkości 140 TB. Posiadamy wszystkie nowoczesne projekty ponownego wykorzystania i renowacji budynków o standardzie radzieckim. Napisz do nas: info@proekt.sx


Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych

Cena podstawowa z VAT
Promocyjna cena
Cena $245.00
Zniżka
Cena $245.00
Indeks: 16.113.203
Dokumentacja: Dokumentacja projektowa bez kosztorysów i wyników badań inżynierskich
Sekcje: wszystkie sekcje
Ilość danych: 341 MB
Format pliku: * .pdf
Opinia eksperta: pozytywny
Rozbiórka budynku mieszkalnego
Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami i wynikami badań inżynierskich dla pierwszego etapu budowy - rozbiórki (rozbiórki) budynku mieszkalnego w celu późniejszej budowy apartamentowca

Wskaźniki techniczne i ekonomiczne
Powierzchnia terenu (w granicach terytorium), m2: 11517,0
Budynek do rozbiórki
Powierzchnia zabudowy lit.A /lit. A1, m2: 1617,6 / 345,2
Powierzchnia zabudowy: lit.A /lit. A1, m2: 5562,0/1340,0
Kubatura konstrukcyjna (część nadziemna): lit. A / lit.A1, m3: 25720,0/2451
Kubatura budowlana (część podziemna): lit. A / lit.A1, m3: 2911/1208
Ilość kondygnacji: oświetlona A / oświetlony A1, piętro: 5/2
Całkowity czas rozbiórki budynku z uwzględnieniem okresu przygotowawczego, miesiące: 3
Maksymalna liczba pracowników, osób: 22
Szacunkowy koszt na poziomie ceny bazowej z 2001 roku (bez VAT)
Razem: tysiące rubli: 4966,105
Prace budowlano-montażowe, tysiące rubli: 3512,444
Sprzęt, tysiące rubli: -
Inne wydatki, tysiące rubli: 1453,661
w tym :
PIR, tysiąc rubli: 294,001
kwoty podlegające zwrotowi, tysiące rubli: 8,019
Szacunkowy koszt przy obecnym poziomie cen z maja 2010 (z VAT)
Razem: tysiące rubli: 30058,470
Prace budowlano-montażowe, tysiące rubli: 22269,383
Sprzęt, tysiące rubli: -
Inne wydatki, tysiące rubli: 7789,087
w tym:
PIR, tysiąc rubli: 1100,873
VAT, tysiące rubli: 4132,396
kwoty podlegające zwrotowi, tysiące rubli: 107,282

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne

Rozbierany budynek zlokalizowany jest na osiedlu śródblokowym od strony ulicy Turbinnej. Budynek mieszkalny - wybudowany w 1931 r., podpiwniczony i poddaszem, zmienna ilość kondygnacji: litera A - budynek pięciokondygnacyjny na rzucie prostokąta, litera A1 - dobudowa dwukondygnacyjna. Konstrukcja budynku jest dwuprzęsłowa, ze ścianami nośnymi wzdłużnymi. Ogólny układ jest wieloczęściowy, z mieszkaniami pogrupowanymi wokół 9 klatek schodowych. Fundamenty budynku są z gruzu, ściany z cegły, stropy międzykondygnacyjne na belkach drewnianych, dach metalowy na krokwiach drewnianych. Kompleksowego remontu budynku nie było. Budynek jest w opłakanym stanie, zamieszkały, odłączony od sieci mediów. Części naziemne i podziemne budynku podlegają rozbiórce (rozbiórce) na podstawie ustaleń komisji międzywydziałowej. Po zakończeniu prac rozbiórkowych plac budowy pozostaje na poziomie gruntu, a teren jest ogrodzony do czasu rozpoczęcia nowej budowy. Rozbiórka budynku prowadzona jest w celu późniejszej budowy apartamentowca.

Urządzenia inżynieryjne, sieci użyteczności publicznej, działalność inżynierska

Według specyfikacji przewiduje się usunięcie sieci elektrycznych spod terenu budowy. Uzgodniono projekt usunięcia sieci. Zgodnie z dokumentacją zaprojektowano i zatwierdzono usunięcie oświetlenia zewnętrznego z terenu budynku. Zgodnie ze specyfikacją techniczną zapewnione jest usunięcie głównych linii SKT. Projekt został zatwierdzony Planowano usunięcie linii komunikacyjnych spod budynku przeznaczonego do rozbiórki. Przed rozbiórką budynku planowane jest odłączenie i demontaż wszystkich istniejących wejść i wyjść zgodnie ze schematami ideowymi uzgodnionymi z właścicielami i organizacjami eksploatacyjnymi. 6.1.3. Środki zapewniające dobrostan sanitarny i epidemiologiczny ludności i pracowników: Zgodnie z konkluzją sanitarno-epidemiologiczną Urzędu Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej dla miasta, wyniki badań radiologicznych działki i budynków przeznaczonych do rozbiórki odpowiadają wymaganiom SP 2.6.1.799-99, SP 2.6.1.758-99, SanPiN 2.6.1.2523-09. Zgodnie z wynikami badań gleby na placu budowy przedłożono opinię sanitarno-epidemiologiczną Urzędu Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Człowieka w mieście według wskaźników chemicznych, mikrobiologicznych i sanitarno-parazytologicznych (głębokość pobierania próbek 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m, 2,0-3,0 m), ustalenie niezgodności wskaźników chemicznych gleby z państwowymi przepisami i normami sanitarno-epidemiologicznymi na głębokościach 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m. Gleby na głębokościach 0,0-0,2 m, 0,2-1,0 m, 1,0-2,0 m według wskaźników chemicznych należą do kategorii zanieczyszczeń „skrajnie niebezpiecznych”. Dokumentacja projektowa przewiduje środki postępowania z gruntami zanieczyszczonymi. Rozbiórka budynku mieszkalnego będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych z elewacjami z oknami skierowanymi w stronę placu budowy. Biorąc pod uwagę bliskość budynków mieszkalnych, wszelkie prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej przy maksymalnym wykorzystaniu technik i sprzętu niskoszumowego. Do zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną w ciągu dnia zastosowane zostaną elektrownie diesla marki SDMO w wykonaniu dźwiękoszczelnym. W nocy oświetlenie terenu i ogrzewanie domków będzie realizowane z autonomicznych źródeł zasilanych akumulatorami. W artykule przedstawiono ocenę przewidywanego oddziaływania hałasu powstałego na skutek prac rozbiórkowych pobliskich budynków mieszkalnych. Na całym obwodzie terenu wybrano punkty projektowe, co pozwoliło wybrać optymalną lokalizację do umieszczenia sprzętu stacjonarnego – elektrowni spalinowej i sprężarki. Aby wyeliminować ich negatywny wpływ na pomieszczenia mieszkalne pobliskich budynków, zaprojektowano 4-metrowy ekran ciągły z nachyleniem górnej części w stronę placu budowy. Wystarczalność skuteczności efektu ekranowania w odniesieniu do pięciopiętrowego budynku mieszkalnego potwierdzono obliczeniami. W celu ograniczenia hałasu opracowano dodatkowo zestaw działań specjalnych: prowadzenie prac przy hałaśliwym sprzęcie w godzinach od 9:17 do 5:10, ograniczenie całkowitego czasu pracy sprzętu do 15 godzin na dobę, organizowanie regularnych XNUMX-XNUMX minutowych przerw z pełnym wyłączenie sprzętu. Sekcja „Projekt organizacji demontażu” została opracowana zgodnie z wymaganiami SanPiN 2.2.3.1384-03. Opracowano rozwiązania mające na celu organizację placu budowy i zapewnienie pracownikom urządzeń sanitarnych. Dokumentacja projektowa przewiduje wyposażenie wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież ochronną. W dokumentacji projektowej przedstawiono ocenę wpływu prac rozbiórkowych na siedlisko i warunki życia ludzi. Przedstawione w dokumentacji projektowej środki ochrony środowiska pozwalają zapewnić dobrostan sanitarno-epidemiologiczny ludności okolicznych budynków oraz pracowników podczas prac demontażowych przy realizacji projektowanych działań.

Organizacja budowy

Projekt przewiduje rozbiórkę budynku awaryjnego, w skład którego wchodzi budynek 5-kondygnacyjny, litera A, o powierzchni zabudowanej 1617,6 m2, wysokości 15,9 m i podpiwniczeniu h=2,0 m oraz 2- budynek piętrowy, litera A1, o powierzchni 345,2 m2, wysokości 7,1 m i podpiwniczeniu h=3,5 m. Ściany budynku są ceglane o grubości 2,5 cegły, stropy na belkach drewnianych umieszczonych pomiędzy ścianami podłużnymi o rozstaw 1,1 m. Ściany podłużne piwnicy są betonowe, ściany poprzeczne ceglane, strop piwnicy stanowi sklepienie betonowe wsparte na ścianach podłużnych i pośredniej metalowej poprzeczce na ceglanych podporach pośrednich. Piwnica była wcześniej wykorzystywana jako obiekt obrony cywilnej. Fundamenty budynku są z listew i gruzu. Generalny plan budowy został opracowany w skali 1:500 na okres rozbiórki budynku, uwzględniając prace okresu przygotowawczego, montaż ogrodzenia placu budowy, odłączenie i przeniesienie sieci mediów tranzytowych. Ogrodzenie budowy wykonane jest z profili metalowych na słupach drewnianych o wysokości 2,0 m z zamontowaniem chodników dla pieszych i daszków ochronnych zgodnie z wymaganiami GOST 23407-78. Wjazd pojazdów i sprzętu budowlanego na plac budowy zapewniony jest od ulicy Sewastopolskiej, zjazd z placu budowy od ulicy Turbinnej z myjnią kół pojazdów „Moidodyr-K4” z doprowadzeniem wody pochodzącej z recyklingu. Przejścia wewnątrzzakładowe zapewniają tymczasowe podjazdy z nawierzchnią z kruszonego kamienia. Demontaż części nadziemnej budynku odbywa się mechanicznie przy użyciu koparki HITACHI-450 wyposażonej w wysięgnik wysokiego podnoszenia i osprzęt wymienny – nożyce hydrauliczne. Demontaż części podziemnej odbywa się za pomocą koparki HITACHI-350 z wymiennym osprzętem - młotem wiatrakowym. Mechanizacja prac budowlanych jest złożona. Tryb pracy to dwie zmiany. Obóz budowlany, w którym może pracować maksymalnie 15 osób, składa się z 2 kabin inwentarskich typu kontenerowego. Zasilanie zapewnia przewoźna elektrownia spalinowa o mocy 25 kW. Całkowity czas trwania budowy, biorąc pod uwagę okres przygotowawczy, wynosi 3 miesiące. Odpady budowlane powstałe podczas demontażu są transportowane przez wyspecjalizowaną organizację na licencjonowane składowisko „Zakład MPBO-2” w Volkhonskoye Shosse, budynek 20. Wymagania dotyczące organizacji placu budowy, ochrony pracy i higieny robót budowlanych, metod prac budowlanych, metod instrumentalnej kontroli jakości budowy, środków bezpieczeństwa pracy i warunków środowiskowych są spełnione w całości. Zastosowanie materiałów i urządzeń mechanizacyjnych określonych w projekcie jest uzasadnione obliczeniami i warunkami pracy.

autoryzacja

Kategorie projekty na stronie