Byggnadsrivningsprojekt

https://proekt.sx

Webbutik för återanvändningsprojekt

Kundvagnen är tom

Hittade du inte det du letade efter? Fråga oss! Vi har arkiv på 140 TB. Vi har alla moderna återanvändningsprojekt och renoveringsprojekt för sovjetiska standardbyggnader. Skriv till oss: info@proekt.sx


Rivningsprojekt av en 6-våningsbyggnad

Grundpris inklusive moms
Rea-pris
Pris $135.00
Rabatt
Pris $135.00
Index: 45.118.240
Dokumentation: Designdokumentation inklusive uppskattningar och tekniska undersökningsresultat
sektioner: alla avsnitt
Datavolym: 409 MB
Filformat: *.dwg, redigerbara format
Expertutlåtande: positiv
Tekniska och ekonomiska indikatorer
Byggnadsvolym, m3: 19 084,00
Byggarea, m2: 2998,90
Antal våningar, våning: 6
Totalt arbete, månader: 2,8

Byggnadsegenskaper
Antal våningar - 6 våningar (inklusive vindsvåning)
Tekniska och ekonomiska indikatorer:
Total yta av lokaler – 2998,9 m2
Byggarea – 1004 m2
Byggvolym – 19084 m3
Beskrivning av design:
Fundament – ​​remsa bråte
Väggarna är gjorda av lertegel
Skiljeväggar - trä,
Golv – på metallbalkar
Tak – metall på träbjälkar
Golv – parkett, plank, cement
Fönsteröppningar – trä, dörröppningar – trä
Inredning – puts, målning, tapeter

Beskrivning och motivering av den antagna rivningsmetod (demontering).

Det är vanligt att utföra demonteringsarbete enligt kontrakt med ett enskiftsdriftläge - arbetstid från 900 till 1800. För att utföra speciellt demonteringsarbete är specialiserade installationsorganisationer involverade. Nedmonteringen av byggnaden är uppdelad i två perioder:
1. Förberedelseperiod – utförande av en uppsättning verk, inklusive: utveckling av ett projekt för demontering av byggnaden; installation av ett byggarbetsstängsel med byggandet av ett fotgängargalleri på de platser som anges på byggplanen; arrangemang för att tvätta hjulen på fordon som färdas på stadsmotorvägar (Moidodyr-K); arrangemang av ett samhällsläger; leverans och förberedelse av entreprenadmaskiner, utrustning och mekanismer för arbete; frånkoppling av befintliga allmännyttiga nät (om de inte är anslutna vid tidpunkten för arbetets start) närmar sig byggnaden (frånkoppling måste utföras av organisationer som ansvarar för allmännyttiga nätverk). Frånkoppling måste formaliseras genom en handling; installation av skyddsstrukturer (gjorda av krossad sten, armerade betongplattor) i säkerhetszoner för underjordisk kommunikation; organisation av lagringsutrymmen för byggavfall från demontering; installation av ett signalstängsel längs gränsen till farozonen från demontering av byggnader; installation av fasadställningar på den manuella demonteringsplatsen; säkerställa belysning av arbetsområden i enlighet med belysningsstandarder och överensstämmelse med brand- och elsäkerhetsregler; tillhandahållande av tillfällig energi- och vattenförsörjning; besiktning av byggnaden av en teknisk kommission bestående av en representant från beställaren och entreprenören för att klargöra konstruktionsdelarnas tekniska skick och byggnadens beredskap för demontering. Utifrån resultatet av inspektionen upprätta en inspektionsrapport; utveckling av åtgärder i nödsituationer och deras samordning med kunden; installation av en informationstavla, affischer och inskriptioner om säkerhet och brandsäkerhet; utfärdande till ansvarig entreprenör av arbetet av ett arbetstillstånd för högriskarbete i enlighet med SNiP 12.03.01 "Arbetssäkerhet i byggandet" del I. K I början av huvudarbetet ska ett intyg upprättas med sigill av Kundens chefsingenjör om att elen är bortkopplad från byggnaden som ska demonteras och stadsledningar, tv-antenner och grenledningar har tagits bort. Slutförandet av förberedande arbete på byggarbetsplatsen måste accepteras enligt lagen om genomförande av arbetarskyddsåtgärder, upprättad i enlighet med bilaga "I" till SNiP 12-01-2004*.
2. Huvudperioden är arbete med rivning (demontering) av byggnaden och bortförsel av byggavfall.
Med hänsyn till resultaten av inspektionen av byggnadens strukturer och de höga kraven på miljöskydd och bevarande av den intilliggande byggnaden, bör arbetet med demontering av byggnaden utföras genom manuell demontering och med hjälp av komplex mekanisering. Demonteringsarbetet bör utföras i följande ordning: 1) demontering och borttagning av alla sanitära installationer, gasledningar, elektriska ledningar, kommunikationer och annan utrustning (dessa arbeten utförs av kunden innan byggnaderna överförs till entreprenören); 2) demontering av fönster- och dörrfyllningar; 3) demontering av taket och demontering av trätakkonstruktioner; 4) demontering av vindsbjälklaget i området intill byggnaden av hus nr 5; 5) utförande av vertikala böter i byggnadens väggar och tak längs yrkets gränser; 6) demontering av byggnadens ovanjordiska strukturer (genom yrke); 7) demontering av byggnadens underjordiska strukturer inte närmare än 3,0 från väggarna i byggnad nr 5; 8) isolering av ändväggen på hus nr 5, i anslutning till byggnaden av hus nr 110 lit. "G"; 9) restaurering av skadad landskapsplanering av territoriet. Demonteringsarbeten ska utföras med hjälp av grepp (enligt byggnadsdemonteringsdiagrammet på byggplanen): 1 gripdon – axlar “4-5” (manuell demontering); 2 gripdon – axlar "2-4" (mekaniserad demontering); 3 gripdon – axlar “1-2” (mekaniserad demontering). Om tecken på deformation visar sig bör arbetet avbrytas och brådskande åtgärder vidtas för att säkra (förstärka) konstruktionerna. Platser för att säkra (förstärka) konstruktioner som är i farligt skick anges i arbetsplanen efter en noggrann besiktning av byggnaden. Vid demontering bör spontan kollaps av element undvikas, särskilt till utsidan. 

Nedmontering av intern ingenjörskommunikation.

Innan arbetet med demontering av elledningar påbörjas är det nödvändigt att koppla bort elnäten från stadens matningsledningar. Samtidigt tappas vatten från centralvärmesystemet och vattenmätare, gas- och elmätare demonteras. Lågströmsapparater kopplas också bort och demonteras: telefonnätet och radionätet. Demontering av sanitetssystem börjar med borttagning av spoltankar, handfat, tvättställ och toaletter. Ta samtidigt bort vattnet och avstängningsventilerna. Innan de tas bort kopplas centralvärmeradiatorerna från rörledningarna och demonteras sedan i sektioner som inte överstiger 80 kg i vikt så att de bekvämt kan flyttas. Vid demontering kopplas rörledningar av stålrör bort och fästena vid de gängade anslutningarna tas bort från dem. För att säkerställa att kopplingar, muttrar och beslag lätt kan skruvas loss, tappas rörledningen i skarvarna och tätningsmaterialet, om nödvändigt, bränns med en blåslampa.
Rörledningar gjorda av gjutjärnsrör tas isär efter att ha hamrat ut hylsor och beslag. Endast kraftigt korroderade stålrörledningar som inte är lämpliga för vidare användning och rörledningar gjorda av blyrör demonteras i stora sektioner utan frånkoppling i skarvarna. Rörledningar av gjutjärn bryts på plats utan att täta ut muffen, förutsatt att de inte är lämpliga för vidare användning. Demontering av det interna elnätet börjar med att ta bort lampskärmar, uttag, strömbrytare, stickkontakter och elcentraler. Sedan tas ledningarna bort. De elektriska ledningarna i varje rum skärs av från det allmänna systemet och avlägsnas separat. Lågströmskablar avlägsnas inte genom att skära, utan genom att dra dem genom hål i väggarna. Trådarna som tas bort på detta sätt jämnas ut och lindas till spolar.

Manuell demontering av byggnadskonstruktioner.

Demontering av fönster och dörrblock. Vid demontering av fönsteröppningar, börja med ramarna, slit av dem från ramarna med spikavdragare. Glas borttaget från bindningar bör förvaras vertikalt i speciella lådor. Fönsterbrädor tas bort efter att gipsen slagits. Ta bort fönsterblocket, frigjort från fästelement, med hjälp av kofot, sänk ner det till ett horisontellt läge inne i rummet. Demontera dörrfyllningar efter att du har tagit bort produkter (dörrhandtag, lås etc.). Ta sedan bort dörrbladet, efter att först ha tagit bort beklädnaden från sidan av dörrbladet. Säkra trälådan med brädor (två brädor stansas i 45° i lådans övre hörn, den tredje - horisontellt i den nedre delen). Separera den lossade lådan från väggen med hjälp av kofot. Takdemontering. Demontering av taket utförs manuellt med ett elektrifierat verktyg. Demonteringen av träbjälkar börjar efter att ett tillfälligt inventeringsstängsel har placerats runt hela omkretsen av taket som demonteras, en säkerhetskabel har dragits, fäst till pålitliga strukturer, för att säkra säkerhetsbälten. Takdemontering inkluderar följande operationer: ta bort det galvaniserade takjärnet och demontera höljet i riktning från åsen till takfoten; släpp den övre rälsen, strävorna, ställningarna och takbjälken från metallfästen (konsoler, bultar, stift) med en kofot och en skärmaskin; ta bort strävorna; Sänk försiktigt ned takstockarna och flytta dem sedan till förvaringsområdet; demontera den övre rälsen och de centrala pelarna. När du manuellt demonterar takbjälkar, innan du börjar såga dem, är det nödvändigt att placera lagerhållare av metall under dem (minst 2 stycken per takbjälk). Vid manuell demontering av takbjälkar ska varje tak klippas i bitar 2,0-2,5 m långa och avlägsnas från byggnaden. Spärren skärs i separata delar från nocken till takfoten när de skurna bitarna tas bort. Deras rumsliga stabilitet säkerställs av inventeringsstället och de återstående fästelementen i höljet (1 eller 2 stycken). Efter sågning av en del av takbjälken kapas de återstående takbjälken i denna sektion, medan den avskurna delen av takbjälken stöds, beroende på den avskurna delens längd och vikt, av en eller två arbetare. Den tredje arbetaren måste rensa lagerstället. Efterföljande operationer för sågning och rengöring av delar av takbjälken utförs på samma sätt som ovan. Allt byggavfall som erhålls vid demontering av takbjälkar och andra takelement läggs på vindsvåningen med belastningen fördelad på golvet enligt teknisk rapport om vindsbjälklagens skick och bärförmåga. Element från demontering placeras manuellt i en behållare. Arbetet med demontering av skiljeväggar demonteras med kofot och elektriska hammare, efter att först ha tagit bort bältros och band. Vid demontering av ram-mantlade skiljeväggar, ta först bort en del av mantlingen, ta bort återfyllningen och ta sedan bort de återstående skivorna. Allt arbete med demontering av skiljeväggar utförs från inventering av flyttbara ställningar. Vid demontering måste rambeklädnadsväggar vattnas med vatten för att minska damm. Arbetet med demontering av taken bör utföras i följande ordning: demontera skiljeväggar som faller in i demonteringsarbetsområdet; på det underliggande golvet, installera ställningar med ett genomgående golv minst 1,2 m under golvet som ska demonteras; Efter demontering av golv, borttagning av återfyllning och filning, demontera befintliga golvbalkar. Innan du börjar arbeta med demontering av befintliga strukturer är det nödvändigt att bestämma deras tillstånd. Golv vars styrka är tveksam säkras med ställningar eller distanser före demontering och under demontering. Armerade betonggolv demonteras med hjälp av hammare och släggor tills de helt kollapsar på golvet på den underliggande ställningen. Frilagd armering skärs ut med sax-nippar, bågfil eller en autogen maskin. Golvelement som kollapsat på ställningen krossas till små transportabla delar och avlägsnas från byggnaden på en bår eller genom en ränna konstruerad för dumpning av avfall. Vid demontering av balkgolv är det förbjudet att demontera alla balkar på greppet. Det är nödvändigt att bevara var fjärde balk inbäddad i väggen för att säkerställa rumslig styvhet och stabilitet i byggnaden när golven är helt demonterade. Demontering av metallbalkar utförs med en gasskärare från ställningar installerade på det underliggande golvet. Material från demontering förvaras i containrar (påsar) på ställningar eller ett omonterat golv (högst 150 kg/m2), och avlägsnas sedan från byggnaden (genom ränna eller manuellt). Arbete med demontering av trappor. Arbetsriktningen är uppifrån och ner. Arbetet med demontering av trappor utförs från ett tillfälligt golv som stöds på underliggande plattformar och trappsteg. Den demonterade trappan är uppdelad i sektioner som var och en inkluderar en avsats och en trappa. På varje gripare utförs hela arbetscykeln sekventiellt.

Bemyndigande