Лоиҳаҳои таъмири бино

https://proekt.sx

Мағозаи онлайн барои лоиҳаҳои такрорӣ

Ароба холӣ аст

Оё он чизеро, ки меҷустед, наёфтед? Аз мо пурсед! Мо бойгонии 140 TB дорем. Мо ҳама лоиҳаҳои замонавии истифодаи такрорӣ ва лоиҳаҳои таъмири биноҳои стандартии шӯравиро дорем. Ба мо нависед: info@proekt.sx


Азнавсозии бинохо

Лоиҳаи маркази маъмурӣ ва офисӣ

Индекси: 51.183.201
Ҳуҷҷатҳо:
Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ бидуни сметавӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти муҳандисӣ
Қисмҳо:
хамаи бахшхо
Ҳаҷми маълумот:
2171 MB
Формати файл:
форматҳои таҳриршаванда
Назари коршинос:
мусбат
Нархи асосӣ бо ААИ:
Нархи тахфиф:
Нарх: $2,050.00
Тахфиф:

Маркази офис

Индекси: 3.120.269
Ҳуҷҷатҳо:
Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ бидуни сметавӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти муҳандисӣ
Қисмҳо:
хамаи бахшхо
Ҳаҷми маълумот:
975 MB
Формати файл:
форматҳои таҳриршаванда
Назари коршинос:
мусбат
Нархи асосӣ бо ААИ:
Нархи тахфиф:
Нарх: $2,030.00
Тахфиф:

Лоиҳаи бинои маъмурӣ

Индекси: 91.131.256
Ҳуҷҷатҳо:
Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ бидуни сметавӣ ва натиҷаҳои тадқиқоти муҳандисӣ
Қисмҳо:
хамаи бахшхо
Ҳаҷми маълумот:
1952 MB
Формати файл:
форматҳои таҳриршаванда
Назари коршинос:
мусбат
Нархи асосӣ бо ААИ:
Нархи тахфиф:
Нарх: $2,000.00
Тахфиф:

Лоиҳаи Нерӯгоҳи тозакунии оби партов (WWTP)

Индекси: 52.170.284
Ҳуҷҷатҳо:
Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ, корӣ, аз ҷумла сметаҳо ва натиҷаҳои тадқиқоти муҳандисӣ
Қисмҳо:
хамаи бахшхо
Ҳаҷми маълумот:
1397 MB
Формати файл:
форматҳои таҳриршаванда
Нархи асосӣ бо ААИ:
Нархи тахфиф:
Нарх: $1,540.00
Тахфиф:

Лоиҳаи стандартии 2LG-06-01. Лоиҳаи таъмири кинотеатр

Индекси: 53.184.266
Ҳуҷҷатҳо:
Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ, корӣ, аз ҷумла сметаҳо ва натиҷаҳои тадқиқоти муҳандисӣ
Қисмҳо:
хамаи бахшхо
Ҳаҷми маълумот:
617 MB
Формати файл:
форматҳои таҳриршаванда
Назари коршинос:
мусбат
Нархи асосӣ бо ААИ:
Нархи тахфиф:
Нарх: $1,480.00
Тахфиф:
Page 1 аз 8

Оё дар саҳифаҳои мағозаи онлайни мо лоиҳаи дилхоҳро наёфтед? Ба мо нависед info@proekt.sx Мо сари вақт лоиҳаи тайёрро барои шумо аз базаи лоиҳаҳои тайёрамон интихоб мекунем!!!


Дар ин бахш мо лоихахои азнавсозии биною иншоотхои гуногунро чоп мекунем. Лоихахои реконструкцияи мактабхо, бинохои истикоматй ва бисьёр дигархо пешниход карда шуданд. Дар ин фасл лоихахои реконструкцияи бинохо ва иншоотхои саноатй ва гражданй бе вайрон кардани онхо пешбинй карда шудаанд.

Реконструкция — аз нав сохтани объектхои мавчудаи саноатй ва гражданй, ки бо такмил додани истехсолот, баланд бардоштани дарачаи техникй-иктисодии он ва сифати махсулот, бехтар намудани шароити кору маишй, сифати хизматрасонй, тагьир додани нишондихандахои техникй-иктисодй (шумораи махсулот, кувва, мақсади функсионалӣ, андозаҳои геометрӣ). Таҷдиди биноҳо – иҷрои корҳои сохтмонӣ бо мақсади тағйир додани нишондодҳои мавҷудаи техникӣ-иқтисодии объект ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи он, ки инҳоро пешбинӣ менамояд: азнавташкилдиҳии объект, тағйир додани андозаҳои геометрӣ ва нишондодҳои техникӣ, сохтмони асосӣ, васеъкунӣ; надстройкахо, бархам додан ва мустахкам намудани конструкцияхои ёрирасон, болохона, сохтан ва аз нав сохтани системахои инженерй ва коммуникация ва гайра. Реконструкциям бинохо процесси мураккаб ва вацт-талаб аст. Хусусан вакте ки сухан дар бораи ёдгории меъморй ё бинохои таърихй меравад. Дар ин ҳолат синну соли сохтор метавонад якчанд аср бошад ва вазифаи ба конструктор гузошташуда даҳ маротиба мураккабтар мешавад. Охир, ба вай лозим аст, ки на танхо нишондихандахои биноро бехтар кунад, барои самаранок истифода бурдани он шароит фарохам оварад, балки симои пештараи онро баркарор намояд, рухияи давру замонро нигох дорад. Дар рафти реконструкцияи объектхои саноатй процессхои хеле самарабахши ба дарачаи баланд механиконидашуда ва автоматй кунонида-шудаи технологи чорй карда, ба истифодаи окилонаи майдонхои истехсолй ноил гардида, самараи истифодаи маблаггузорихои асосй зиёд карда мешавад. Реконструкцияи корхонахои мавчуда аз нав ташкил кардани цеху иншоотхои мавчудаи таъиноти асосй, ёрирасон ва хизмати маишй, чун коида, бе васеъ кардани биною иншоотхои таъиноти асосй. Дар вакти аз нав сохтани корхонахои мавчуда бинохо ва иншоотхои алохидаро дар мавридхое васеъ кардан мумкин аст, ки дар бинохои мавчуда тачхизоти нави сермахсул ва аз чихати нишондихандахои техникй мукаммалтар чойгир карда нашаванд; барои бартараф намудани номутаносиби цеххо ва дигар объектхои комплекси нав сохта, васеъ карда шавад; ба чои бинохое, ки дар худуди корхонаи амалкунанда бархам дода мешаванд, бинохо ва иншоотхои нави якхела сохта шаванд, ки кори минбаъдаи онхо аз руи шароитхои техникй-иктисодй ба максад мувофик дониста шудааст. Реконструкция аз сохтмони нав ба куллй фарк мекунад ва дар лоихакашй, инкишоф додани процесси сохтмон, хусусиятхои корхои сохтмону монтаж, ки бо гуногун будани карорхои лоихавию кайхонй, зич будани майдони сохтмон алокаманд аст, хусусиятхои ба худ хос дорад. зарурати давра ба давра кор кардан дар сохахои гуногун, якчоя кардани фаъолияти истехсолии корхона бо ичрои корхои сохтмону монтаж, дар баъзе мавридхо бархам додани конструкцияхои кухна ё кисмхои онхо ва гайра Дарачаи нав кардани фондхои асосй одатан бо он характеристика карда мешавад. микьёси корхои азнавсозй. Дар ин асос бозсозй ба куллй ва хурд таксим мешавад. Реконструкцияи асосй — ин комилан аз нав мусаллах ва аз нав ташкил кардани хамаи иктидорхои истехсолии корхона бо бархам додан, васл кардан ва иваз кардани тачхизоти технологи, аз нав сохтан ё васеъ кардани цеххои мавчуда ва сохтани цеххои нави истехсолй ва ёрирасон (ба чои онхое, ки вайрон карда мешаванд) мебошад. Азнавсозии асосй, чун коида, аз руи лоихаю смета ягона ба амал бароварда мешавад. Реконструкцияи майда-чуйда аз реконструкцияи асосй аз чихати хачми кор фарк мекунад ва бо азнавсозй ва азнавсозии иктидорхои истехсолии алохидаи корхона вобаста аст. Азнавсозии ин намуд аз руи лоихахои алохидаи техникй (техники) ва сметахои онхо ба амал бароварда мешавад. Ба характери реконструкция, модернизация, реструктуризацияи сохтмони мавчудаи истикоматй ва чамъиятй омилхои асосии зерин таъсир мерасонанд: хусусиятхои худи шахр; мавкеи ободо-нй дар структурам планкашии шахр; сифати махалла, квартал, бинохо. Гайр аз ин, дар айни замой ба реконструкцияи бинохо ва бинохои нав, аз чумла бинохои васлшаванда, ки чандин дахсола пеш комат рост карда буданд, зарур аст, хол он ки мухлати хизмати онхо аз чихати устуворй 100—125 сол пешбинй шудааст. Гап дар сари он аст, ки сабаби асосии реконструкцияи ин гуна хонахо фарсуда шудани онхо мебошад, зеро онхо аз руи лоихахои аввал сохта шуда буданд (бо андозаи хурди ошхона, хаммом, хонахои пеш, даромада ба ошхона аз мехмонхона, бо. ҳаммом ва ҳоҷатхонаи якҷоя). Дар рафти реконструкция маблаги калонро кор-хои канда ва вайрон кардани конструкцияхои биною иншоотхо ишгол мекунанд. Онхо хеле мехнатталаб буда, мухлати бозсозиро асосан муайян мекунанд. Демонтаж — ба кисмхо чудо кардани бинохо, иншоот ё иншоотхои онхо, канда кардани ин кисмхо ва тоза кардани майдони сохтмон мебошад. Демонтажи конструк-цияхои бинокориро бе вайрон кардани масолехи конструк-цияхо ё васлкунакхо гайриимкон аст. Ба ин муносибат демонтажкунй инхо шуда метавонад: бо кисман вайрон кардани конструкцияхо, масалан, канда кардани шифти аз охану бетони монолитй сохташуда; бо пурра вайрон карда шуда, масалан, тахкурсии тачхизот бархам дода мешавад. Нобудкунӣ дастос кардан, буридан ё гудохтани сохторҳои моддӣ мебошад.

Иҷозатнома

Категорияҳо лоиҳаҳо дар сайт